PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (253-266)
Straż miejska jako determinanta bezpieczeństwa i porządku publicznego
 
More details
Hide details
 
 
ABSTRACT
Abstract. Municipal Police as a determinant of public safety and order. Citizen safety and public order are elements detrimental for state functioning regardless of its form or system. They belong to the tasks of most public administration organs. One of the main tasks of local administration, which is a part of the public administration, is the protection of public order as mandated by the local law and its acts. After political transformation of 1989, local governments, which initially operated on the district level, took over a wide scope of state operations and duties towards its citizens who by the power of law became members of local government community. In order to successfully perform these operations, local council can create local government uniformed unit, called Local Government Guard, which, in districts where the executive organ is the Mayor, is called Municipal Guard. Along with the Police Forces, Local Government Guard / Municipal Guard play an active part in countering social pathology, especially crimes and offences which prosecution they are responsible for.
 
REFERENCES (19)
1.
Babiński A., Bogdalski P., Policja w strukturach administracji publicznej, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2005.
 
2.
Błońska N., Charakterystyka wybranych służb porządku publicznego, [w:] Współpraca służb porządku publicznego z administracją rządową i samorządową, pod red. Osierby A., Wiśniewskiego B., Wydawnictwo nOMNIDIUM, Bielsko-Biała 2008.
 
3.
Bodio J., Borkowski G., Demendecki T., Ustrój organów ochrony prawnej, Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.,.
 
4.
Warszawa 2007.
 
5.
Głowacki R., Łojek K., Zagadnienia prawne policyjnych działań zapobiegawczych, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2005.
 
6.
Kotowski W., Straże gminne. Komentarz praktyczny, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 
7.
Krajewski R., Organy ochrony prawnej, Wydawnictwo Naukowe NOVUM Sp. z o.o., Płock 2005.
 
8.
Lataszczak J., Zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży szkolnej na przykładzie doświadczeń Straży Miejskiej Wrocławia, [w:] Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, pod red. Czapskiej J., Krupiarza W., Wydawnictwo Przemysłowe WEMA, Warszawa 1999.
 
9.
Pająk K., Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 
10.
Pieprzny S., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia.
 
12.
12 sierpnia 2004r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży (Dz.U. z 2004r. Nr 187, poz. 1943).
 
13.
Sulkowski S., Brzeziński M., Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009.
 
14.
Szmulik B., Żmigrodzki M., Ustrój organów ochrony prawnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
 
15.
Tygodnik prawa Administracyjnego A, Bezpieczeństwo i porządek publiczny w gminie, [w:] Gazeta Prawna, nr 65 z dnia 2008-04-02.
 
16.
Tyrała P., Zarządzanie bezpieczeństwem, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków 11-13 maja 2000r., Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 
17.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz.U. z 1997 Nr 123, poz. 779).
 
18.
Ustawa z dnia 22 maja 2009r. o zmianie ustawy o Strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 803).
 
19.
Ustawa z dnia 29 maja 2009r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 803).
 
Journals System - logo
Scroll to top