PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (253-266)
Straż miejska jako determinanta bezpieczeństwa i porządku publicznego
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (19)
1.
Babiński A., Bogdalski P., Policja w strukturach administracji publicznej, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2005.
 
2.
Błońska N., Charakterystyka wybranych służb porządku publicznego, [w:] Współpraca służb porządku publicznego z administracją rządową i samorządową, pod red. Osierby A., Wiśniewskiego B., Wydawnictwo nOMNIDIUM, Bielsko-Biała 2008.
 
3.
Bodio J., Borkowski G., Demendecki T., Ustrój organów ochrony prawnej, Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.,.
 
4.
Warszawa 2007.
 
5.
Głowacki R., Łojek K., Zagadnienia prawne policyjnych działań zapobiegawczych, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2005.
 
6.
Kotowski W., Straże gminne. Komentarz praktyczny, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 
7.
Krajewski R., Organy ochrony prawnej, Wydawnictwo Naukowe NOVUM Sp. z o.o., Płock 2005.
 
8.
Lataszczak J., Zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży szkolnej na przykładzie doświadczeń Straży Miejskiej Wrocławia, [w:] Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, pod red. Czapskiej J., Krupiarza W., Wydawnictwo Przemysłowe WEMA, Warszawa 1999.
 
9.
Pająk K., Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 
10.
Pieprzny S., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia.
 
12.
12 sierpnia 2004r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży (Dz.U. z 2004r. Nr 187, poz. 1943).
 
13.
Sulkowski S., Brzeziński M., Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009.
 
14.
Szmulik B., Żmigrodzki M., Ustrój organów ochrony prawnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
 
15.
Tygodnik prawa Administracyjnego A, Bezpieczeństwo i porządek publiczny w gminie, [w:] Gazeta Prawna, nr 65 z dnia 2008-04-02.
 
16.
Tyrała P., Zarządzanie bezpieczeństwem, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków 11-13 maja 2000r., Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 
17.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz.U. z 1997 Nr 123, poz. 779).
 
18.
Ustawa z dnia 22 maja 2009r. o zmianie ustawy o Strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 803).
 
19.
Ustawa z dnia 29 maja 2009r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 803).