PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (219-237)
System Informacyjny Schengen – jako podstawowe narzędzie funkcjonowania strefy Schengen
 
More details
Hide details
 
 
ABSTRACT
Summary. The Schengen Information System - as a basic tool of the Schengen area (selected issues). Schengen Information System is a basic tool which enables Schengen Member States to function smoothly. The System allows Member States to share information between their respective authorised services responsible for: - border protection - issuing visas - public safety. The preliminary study on new generation Schengen Information System II (SIS II) has been carried our for several years. The legislation process was completed in 2007. The practical implementation of the System is now under way.
 
REFERENCES (13)
1.
Układ z Schengen i porozumienie wykonawcze do układu, MSWiA,Warszawa 1998.
 
2.
Dudzic A., Polska w strefie Schengen, Warszawa 2008.
 
3.
Traktat z dnia 25. 03. 1957 r., Dz. Urz. WE 321 E z dnia 29. 12. 2006 r.
 
4.
Traktat o UE z dnia 7.02.1992 r.; Dz. Urz. UE C 321 E z dnia 29.12.2006 r.
 
5.
Dz. Urz. UE C 310/348 z dnia 16.12.2004. Protokół w sprawie dorobku Schengen włączony w ramach UE.
 
6.
Konwencja Wykonawcza z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach. Dz. Urz. WE L 239/19 z 22 września 2000 r., ze zm.
 
7.
Ustawa z dnia 24 czerwca 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. 2007 r. nr 165, poz. 1170).
 
8.
Pietr W., System Informacyjny Schengen - rola Biura SIRENE. Polska w strefie Schengen, MSWiA, Warszawa 2008.
 
9.
Misiuk A., Polskie służby policyjne i graniczne w drodze do Europy, [w:] Polska droga do Schengen - opinie ekspertów, red. P. Jaworski, ISP, Warszawa 2001.
 
12.
www.frontex.europa.eu/.
 
13.
www.mswia.gov.pl.
 
Journals System - logo
Scroll to top