PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (219-237)
System Informacyjny Schengen – jako podstawowe narzędzie funkcjonowania strefy Schengen
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (13)
1.
Układ z Schengen i porozumienie wykonawcze do układu, MSWiA,Warszawa 1998.
 
2.
Dudzic A., Polska w strefie Schengen, Warszawa 2008.
 
3.
Traktat z dnia 25. 03. 1957 r., Dz. Urz. WE 321 E z dnia 29. 12. 2006 r.
 
4.
Traktat o UE z dnia 7.02.1992 r.; Dz. Urz. UE C 321 E z dnia 29.12.2006 r.
 
5.
Dz. Urz. UE C 310/348 z dnia 16.12.2004. Protokół w sprawie dorobku Schengen włączony w ramach UE.
 
6.
Konwencja Wykonawcza z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach. Dz. Urz. WE L 239/19 z 22 września 2000 r., ze zm.
 
7.
Ustawa z dnia 24 czerwca 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. 2007 r. nr 165, poz. 1170).
 
8.
Pietr W., System Informacyjny Schengen - rola Biura SIRENE. Polska w strefie Schengen, MSWiA, Warszawa 2008.
 
9.
Misiuk A., Polskie służby policyjne i graniczne w drodze do Europy, [w:] Polska droga do Schengen - opinie ekspertów, red. P. Jaworski, ISP, Warszawa 2001.
 
12.
www.frontex.europa.eu/.
 
13.
www.mswia.gov.pl.
 
Journals System - logo
Scroll to top