PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (207-220)
The influence of the antiterrorist act onto the Poland’s security and citizens’ rights
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The increasing threat of terrorist attacks in Poland forces the government to undertake proper preventive activities in advance. The authorities have decided, within their competences, upon the implementation a new act into the Polish legal system aiming at strengthening the competence of the Internal Security Agency (ABW) and assuring proper coordinating mechanisms between the ABW and remaining services, including those special ones in order to undertake common actions connected with recognizing, preventing and eliminating potential perpetrators of terrorist attacks. There are also elements concerning assuring proper mechanisms of reaction and undertaking activities in case of occurring such events. In order to complete at least a partial analysis of the undertaken matter, the notions concerning terrorism, the competences of the ABW, the special services and other services cooperating with the ABW should be defined.
 
REFERENCES (17)
1.
Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Wydawnictwo Bertelsmann Media, Warszawa 1999.
 
2.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).
 
3.
Pawłowski J. (red), Terroryzm we współczesnym świecie, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2001.
 
4.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego - Koordynatora Służb Specjalnych (Dz.U. 2015 poz. 1921).
 
5.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo AON, Warszawa 2002.
 
6.
Ustawa o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 
7.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o straży granicznej (Dz. U. z 2011 r., nr 116, poz. 675).
 
8.
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170).
 
9.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowy, (Dz. U. z 2014 r. poz. 1191).
 
10.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. nr 29, poz. 154).
 
11.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 568).
 
12.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2013 poz. 1166).
 
13.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 1999 r. nr 72, poz. 802).
 
14.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).
 
15.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r., nr 287, poz. 1987).
 
16.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 621).
 
17.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2006 r. nr 104, poz. 709).
 
Journals System - logo
Scroll to top