PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (207-220)
The influence of the antiterrorist act onto the Poland’s security and citizens’ rights
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
 
REFERENCJE (17)
1.
Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Wydawnictwo Bertelsmann Media, Warszawa 1999.
 
2.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).
 
3.
Pawłowski J. (red), Terroryzm we współczesnym świecie, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2001.
 
4.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego - Koordynatora Służb Specjalnych (Dz.U. 2015 poz. 1921).
 
5.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo AON, Warszawa 2002.
 
6.
Ustawa o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 
7.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o straży granicznej (Dz. U. z 2011 r., nr 116, poz. 675).
 
8.
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170).
 
9.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowy, (Dz. U. z 2014 r. poz. 1191).
 
10.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. nr 29, poz. 154).
 
11.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 568).
 
12.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2013 poz. 1166).
 
13.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 1999 r. nr 72, poz. 802).
 
14.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).
 
15.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r., nr 287, poz. 1987).
 
16.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 621).
 
17.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2006 r. nr 104, poz. 709).
 
Journals System - logo
Scroll to top