PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (329-344)
The quality of law in Poland – selected issues
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject of research: The article deals with the topic of the quality of law in Poland – selected issues. The main constitutional rules related to the correct legislation were discussed. Also the right of legislative initiative was shortly mentioned. Moreover the impact of state authorities and other bodies, which don’t have a right of legislative initiative, on the quality of law in Poland was presented. In this article a great emphasis was put on the impact of such inspiration on the Polish law and legislative process as well. Purpose of research: The purpose of the research is to show what factors impact on the quality of law in Poland. Also, the attempt was made to present what constitutional principles are connected with the quality of law and which bodies in Poland can inspire the relevant authorities to introduce legislation. Moreover, the aim of the article is to present the impact of non-government institution, citizens and other bodies on Polish law. Methods: For the purpose mentioned above, a dogmatic-legal method was used, which consisted in analysis of legal regulations in Poland.
 
REFERENCES (28)
1.
Alnowaiser, K. A.(2016). Legal Concepts: The Principle of Non-Retroactivity of Law.
 
2.
Czarnota A., Krygier M., Sadurski W. (2005). Rethinking the Rule of Law after Communism, CEU Press.
 
3.
Frankowski S., Bodnar A. (2005). Introduction to Polish Law, Hague.
 
4.
Garlicki L. (2016). Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa.
 
5.
Giżyńska M., Chomoncik S. (2012). Principles of the legislative technique in Poland, [in:] The quality of legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space, University of Latvia Press.
 
6.
Górzyńska T. (2005). Wpływ instytucji nieposiadających inicjatywy ustawodawczej na proces prawotwórczy, [in] Tryb ustawodawczy a jakoś prawa, ed. J. Wawrzyniak, Warszawa.
 
7.
Gubała M. (2015). Rada Dialogu Społecznego: między inspiracją a inicjatywą, [in:] Rzeczpospolita, Warszawa.
 
8.
Habermas J. (1981). Theorie des komunikativen Handelns (M. Kaniowski, Trans.), Frankfurt 1981.
 
9.
Jędrzejewska I. (2011). Constitutional terminology in transition: the drifting semantics of the supranational discourse under negotiation, Berlin.
 
10.
Kalisz R. (2012). Jakość stanowionego prawa, [in:] Rozwój kraju a jakość stanowionego prawa, Warszawa.
 
11.
Kochanowski J. (2003). Trzy powody czy też symptomy kryzysu prawa [in:] Nadużycie prawa ed. H. Izdebski, A. Stępkowski, Warszawa.
 
12.
Koksanowicz G. (2014). Zasada określoności przepisów w procesie stanowienia prawa, [in:] Studia Iuridica Lublinensia, Lublin.
 
13.
Krygiel P., Polska scena think tanków w świetle Global Go To Think Tank Index, [in:] http://www.sobieski.org.pl/kom...- 160/#return-note- 8368-4.
 
14.
Lipowicz I. (2012). Jakość prawa w Polsce stale się pogarsza, [in] Rzeczpospolita 2012,.
 
15.
Mazur J. (2015). Współpraca Najwyższej Izby Kontroli z Sejmem, [in:] Kontrola Państwowa nr. 2, Warszawa 2015.
 
16.
Męcina J. (2016). Komentarz do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, [in:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, ed. W. Baran, Warszawa.
 
17.
Młynarska-Sobaczewska A. (2015). Zawodowa działalność lobbingowa, wysłuchanie publiczne i eksperci w sejmowej procedurze ustawodawczej, [in:] Kontrola legalności ustawy w Sejmie, ed. P. Radziewicz, Warszawa.
 
18.
Prokop K. (2011). Polish Constitutional Law, Białystok.
 
19.
Safjan M., Bosek L. (2016). Konstytucja RP. Tom II, Warszawa 2016.
 
20.
Spyra T. (2003). Zasada określoności regulacji prawnej na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i niemieckiego sądu konstytucyjnego, [in:] Transformacje Prawa Prywatnego 3, 2003.
 
21.
Trociuk S. (2014). Komentarz do ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Uwaga do art.16, Warszawa.
 
22.
Winczorek P. (2000). Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa.
 
23.
Wołpiuk W. J. (2005). Lobbing a demokratyczne formy wpływu na stanowienie prawa, [in:] Tryb ustawodawczy a jakoś prawa, ed. J. Wawrzyniak, Warszawa.
 
24.
Wróbel W. (2008). Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na kształtowanie się pojęć i instytucji prawnych, [in:] Orzecznictwo w systemie prawa. II Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ed. T. Bąkowski, K.Grajewski, J. Warylewski, Warszawa 2008.
 
25.
Wronkowska S., Zieliński M. (2004). Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa.
 
26.
Zaleśny J. (2009). Zasady prawidłowej legislacji, [in:] Oblicza polityki, Warszawa.
 
27.
Zbrojewska M. (2013). Rola i stanowisko prawne Sądu Najwyższego w procesie karnym, Warszawa.
 
28.
Zoll A. (2004). Główne grzechy w funkcjonowaniu państwa prawa, paper presented at the conference: Czy Polska jest państwem prawnym?, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top