PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (143-162)
The right of migrant minors to high quality education
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Subject of research: 25 years ago Poland became a party of the Geneva Convention of 1951 on refugee status and the New York Protocol of 1967 and since then it has been obliged to give shelter to those who come to Poland searching of safety and conditions for dignified life. Under EU programs of refugee relocation within the years 2016–2017 there should have been resettled about 7,000 migrants to the territory of Poland, among whom a significant number are families with children. The paper reflects on the question how far Polish system of education is well-equipped to help migrant children exercise the right to high quality education. Purpose of research: To indicate the strength and weaknesses of legal instruments, to define knowledge concerning education of foreign children and the competences teachers should have to work in multicultural classes, and to identify any progress in the development of conceptual framework of national strategy on the migrant minors’ education. Methods: The paper builds on the analysis of national legislation and on available statistical data on foreign pupils learning in Polish schools as well as on national and international surveys on integrating pupils with an immigrant background into their new school communities. The work is a starting point for qualitative and quantitative research on what schools and teachers can and should do to put theory into practise.
 
REFERENCES (30)
1.
Bernacka-Langier A. (2010), Brzezicka E., Doroszuk S., Gębal P., Janik-Płocińska B., Marcinkiewicz A, Pawlic-Rafałowska E., Wasilewska-Łaszczuk J., Zasuńska M., Ku wielokulturowej szkole w Polsce – Pakiet edukacyjny z programem nauczania języka polskiego, jako drugiego dla I, II i III poziomu edukacyjnego, Warszawa 2010 – http://www.wlaczpolske.pl/wiel....
 
2.
Chrzanowska A., Asystent kulturowy – innowacyjny model pracy w szkołach przyjmujących dzieci cudzoziemskie, Analizy. Raporty. Ekspertyzy, Nr 5/2009, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej – http://interwencjaprawna.pl/do....
 
3.
Convention of 1951, Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515).
 
4.
Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 laying down minimum standards for the reception of asylum-seekers (OJL 31, 6.2.2003, p. 18–25).
 
5.
Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted (OJL 304, 30.9.2004, p. 12–23).
 
6.
Council Directive 77/486/EEC of 25 July 1977 on the education of the children of migrant workers (OJL 199, 6.8.1977, p. 32–33).
 
7.
CRC (1989), Konwencja o prawach dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526) certified true copy: https://treaties.un.org/Pages/....
 
8.
Druk nr 559, Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – http://www.sejm.gov.pl/sejm8.n....
 
9.
European Commission (2008), Education and Migration Strategies for integrating migrant children in European schools and societies. A synthesis of research findings for policy-makers) http://www.nesse.fr/nesse/acti....
 
10.
Gmaj K., Educational Challenges Posed by Migration to Poland, Centre for International Relations, 2006 (Report prepared for EMILIE project: A European approach to multicultural citizenship: legal, political and educational challenges (CIT5-028205).
 
13.
Kawa M. (2007), Kawka A., Gulińska A., Homo Faber – Raport dotyczący realizacji rekomendacji grupy „Edukacja dzieci cudzoziemskich” III Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych w Warszawie, http://politykimigracyjne.pl/i... – access 18.04.2016.
 
14.
Konstytucja RP, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z poźn. zm.).
 
15.
Kosowicz A. (2007, Access to Quality Education by Asylum-Seeking and Refugee Children. Poland Country Report, by President of the Polish Migration Forum, 2007 -http://www.forummigracyjne.org... – access 25.02.2016.
 
16.
MEN (2011), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców (Dz. U. z 2011 r. Nr 61. poz. 306).
 
17.
MEN (2015), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę wszkołach funkcjonujących.
 
18.
w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. poz. 1202).
 
19.
Migration Policy Debate (2015), “Is this humanitarian migration crisis different?” Migration Policy Debates, No. 7, September 2015, OECD, Paris – www.oecd.org/els/mig/Is-this-refugee-crisis-different.pdf.
 
20.
OECD (2015), Immigrant Students at School: Easing the Journey towards Integration, OECD Publishing – http://dx.doi.org/10.1787/9789....
 
21.
Oświata ABC (2015), MEN – polski system edukacji przygotowany na przyjęcie uchodźców, 27.09.2015 -.
 
22.
Piechowska E. (2015), Obecność uchodźców w małych gminach Doświadczenia Góry Kalwarii i Podkowy Leśnej w integracji uchodźców i edukacji ich dzieci, Warszawa 2015, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej – https://www.rpo.gov.pl/sites/d....
 
23.
PISA (2012), Results: Excellence Through Equity: Giving Every Student the Chance to Succeed (Volume II), PISA, OECD Publishing – http://dx.doi.org/10.1787/9789....
 
24.
Rafalska M. (2016), Kompetencje międzykulturowe. Materiały dla rad pedagogicznych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016.
 
25.
Schleicher A. (2016), Teaching Excellence through Professional Learning and Policy Reform: Lessons from Around the World, International Summit on the Teaching Profession, OECD Publishing, Paris – http://dx.doi.org/10.1787/9789....
 
26.
Sośniak M. (2013), Łakoma K., Kosiedowski Ł., Heleniak G., Piotr M., Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji. Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 12, Raport Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2013.
 
27.
Strzelecka A. (2013), Kubin K., Wnioski irekomendacje dotyczące zmian wspierających szkoły wielokulturowe w Polsce. Podsumowanie konferencji. Forum na rzecz Różnorodności Społecznej, Seria Wydawnicza “Maieutike” nr 15/2010.
 
28.
Szybura A. (2016), Nauczanie języka polskiego dzieci imigrantów, migrantów ireemigrantów, Języki obce wszkole, nr 1/2016, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2016 – http://jows.pl/sites/default/f....
 
29.
Todorovska-Sokolovska V. (2010), Integracja i edukacja dzieci imigrantów w krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych – http://www.isp.org.pl/uploads/....
 
30.
USO (2015), Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).
 
Journals System - logo
Scroll to top