PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (9-24)
The right to a fair trial and the (dys–)functionality of justice system
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the public discourse in Poland and in Europe, quite often, there is complaining about the dysfunctionality of justice system. The need of its correction is increasingly common element of the public discourse. An inadequate implementation of the right to fair trial due to the too high fees or excessive length of proceedings is shown. The response to this kind of evaluation of justice system should be based on the analysis of statistical data on the number of cases on the docket (case-list) in Poland and Polish law in the European Court of Human Rights and on the analysis of the existing procedural or organizational solutions.
 
REFERENCES (25)
1.
Analysis of statistics 2015, p. 4, Online text: http://www.echr.coe.int/Docume... [access: 2016-05-30].
 
2.
Dammacco F., Globalization, human rights and international justice. On the role ofinternational Jurisdiction, [in:] B. Sitek and others (ed.), Human rights, spiritual values and global economy, South Jordan 2011, p. 102–129.
 
3.
Deska W., Dysfunkcje polskiego Wymiaru Sprawiedliwości, 2014, Online text: http://pressmix.eu/2014/07/08/... [access 2016-05-30].
 
4.
Dybowski M., Dysfunkcjonalność polskiego wymiaru sprawiedliwości, [in:] W drodze do demokratycznego państwa prawa. Polska 1989–2009. Materiały pokonferencjyne, Warszawa 2009, p. 89–105, Online text: https://www.rpo.gov.pl/pliki/1... [access: 2016-05-31].
 
5.
Gołaczyński J. (ed.), Informatyzacja postępowania sadowego w prawie polskim i w wybranych państwach, Wolter Kluwert, Warszawa 2009.
 
6.
Górski A., Walentynowicz L., Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Ustawa i orzekanie. Komentarz praktyczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 
7.
Gronowska B., Pięćdziesiąta rocznica powstania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z perspektywy Polski, Prokuratura i Prawo, 1–2/2010, p. 12–13.
 
8.
Gruszecka D., Prawo dowodowe, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2015, p. 24–25. E–Book: https://prawo.uni.wroc.pl/site... [access: 2016-05-31].
 
9.
Jaraszek A., Wysokie opłaty sądowe w Polsce ograniczają dostęp do wymiaru sprawiedliwości [in:] gazetaprawna.pl from 20.10.2009. Online text: http://prawo.gazetaprawna.pl/w... [access: 2016-05-31].
 
10.
Kluz P., Lech M., Nowoczesne standardy wymiaru sprawiedliwości, Journal of Modern Science 2/25/2015, p. 289–296.
 
11.
Kluz P., Lech M., Ocena pracy sędziów w Polsce w świetle norm międzynarodowych, Journal of Modern Science, 1/24/2015, p. 321–331.
 
12.
Kluz P., Wymiar sprawiedliwości – tradycyjny czy nowoczesny? Journal of Modern Science, 4/19/2013, p. 367–389.
 
13.
Mądrzak H., Krupa D., Marszałkowska–Krześ E., Postępowanie cywilne, H.C. Beck, Warszawa 1999.
 
14.
MSZ: Polska wykonała 146 ugód w wyroków dot. Skarg do Strasburga.
 
15.
Pagiela A., Zasada „fair trial” w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2/2003, p. 125–144.
 
16.
Panfil M., Prekluzja dowodowa a dyskrecjonalna władza sędziego w procesie z udziałem przedsiębiorców, Nowoczesny Bank Spółdzielczy, 3/2013, p. 108–109.
 
17.
Patryk Jaki: Jest wielu przyzwoitych sędziów. Problemem są „elity”, 1 czerwca 2016 [in:] WP wiadomości from 1.06.2016, Online text: http://wiadomosci.wp.pl/kat,13... [access: 2016–06–02].
 
18.
Rąpała A., Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, Roczniki Nauk Prawnych 2/2010, p. 37–54.
 
19.
Słownik Języka Polskiego, s.v. dysfunkcja, Online text: http://sjp.pl/dysfunkcja [access: 2016-06-08].
 
20.
The ECHR in facts & figures, 2015, Online text: http://www.echr.coe.int/Docume... [access: 2016-05-30].
 
21.
Wojciechowski J., Program PiS – jak naprawić sądy. Wymiar sprawiedliwości nie może być państwem w państwie. Sprawiedliwość jest dla ludzi, a nie ludzie dla sprawiedliwości!, 16th February 2014 wpolityce.pl, Online text : http://wpolityce.pl/polityka/1... [access: 2016-05-30].
 
22.
Zielona Księga. System stanowienia prawa w Polsce, no 30, October 2013, editor:Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2013.
 
23.
Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawniczej (Dz.U. 2015 poz. 1255).
 
24.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2016poz. 380).
 
25.
Rozporządzenie ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U 2015 poz. 1801).
 
Journals System - logo
Scroll to top