PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (9-24)
The right to a fair trial and the (dys–)functionality of justice system
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
 
REFERENCJE (25)
1.
Analysis of statistics 2015, p. 4, Online text: http://www.echr.coe.int/Docume... [access: 2016-05-30].
 
2.
Dammacco F., Globalization, human rights and international justice. On the role ofinternational Jurisdiction, [in:] B. Sitek and others (ed.), Human rights, spiritual values and global economy, South Jordan 2011, p. 102–129.
 
3.
Deska W., Dysfunkcje polskiego Wymiaru Sprawiedliwości, 2014, Online text: http://pressmix.eu/2014/07/08/... [access 2016-05-30].
 
4.
Dybowski M., Dysfunkcjonalność polskiego wymiaru sprawiedliwości, [in:] W drodze do demokratycznego państwa prawa. Polska 1989–2009. Materiały pokonferencjyne, Warszawa 2009, p. 89–105, Online text: https://www.rpo.gov.pl/pliki/1... [access: 2016-05-31].
 
5.
Gołaczyński J. (ed.), Informatyzacja postępowania sadowego w prawie polskim i w wybranych państwach, Wolter Kluwert, Warszawa 2009.
 
6.
Górski A., Walentynowicz L., Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Ustawa i orzekanie. Komentarz praktyczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 
7.
Gronowska B., Pięćdziesiąta rocznica powstania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z perspektywy Polski, Prokuratura i Prawo, 1–2/2010, p. 12–13.
 
8.
Gruszecka D., Prawo dowodowe, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2015, p. 24–25. E–Book: https://prawo.uni.wroc.pl/site... [access: 2016-05-31].
 
9.
Jaraszek A., Wysokie opłaty sądowe w Polsce ograniczają dostęp do wymiaru sprawiedliwości [in:] gazetaprawna.pl from 20.10.2009. Online text: http://prawo.gazetaprawna.pl/w... [access: 2016-05-31].
 
10.
Kluz P., Lech M., Nowoczesne standardy wymiaru sprawiedliwości, Journal of Modern Science 2/25/2015, p. 289–296.
 
11.
Kluz P., Lech M., Ocena pracy sędziów w Polsce w świetle norm międzynarodowych, Journal of Modern Science, 1/24/2015, p. 321–331.
 
12.
Kluz P., Wymiar sprawiedliwości – tradycyjny czy nowoczesny? Journal of Modern Science, 4/19/2013, p. 367–389.
 
13.
Mądrzak H., Krupa D., Marszałkowska–Krześ E., Postępowanie cywilne, H.C. Beck, Warszawa 1999.
 
14.
MSZ: Polska wykonała 146 ugód w wyroków dot. Skarg do Strasburga.
 
15.
Pagiela A., Zasada „fair trial” w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2/2003, p. 125–144.
 
16.
Panfil M., Prekluzja dowodowa a dyskrecjonalna władza sędziego w procesie z udziałem przedsiębiorców, Nowoczesny Bank Spółdzielczy, 3/2013, p. 108–109.
 
17.
Patryk Jaki: Jest wielu przyzwoitych sędziów. Problemem są „elity”, 1 czerwca 2016 [in:] WP wiadomości from 1.06.2016, Online text: http://wiadomosci.wp.pl/kat,13... [access: 2016–06–02].
 
18.
Rąpała A., Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, Roczniki Nauk Prawnych 2/2010, p. 37–54.
 
19.
Słownik Języka Polskiego, s.v. dysfunkcja, Online text: http://sjp.pl/dysfunkcja [access: 2016-06-08].
 
20.
The ECHR in facts & figures, 2015, Online text: http://www.echr.coe.int/Docume... [access: 2016-05-30].
 
21.
Wojciechowski J., Program PiS – jak naprawić sądy. Wymiar sprawiedliwości nie może być państwem w państwie. Sprawiedliwość jest dla ludzi, a nie ludzie dla sprawiedliwości!, 16th February 2014 wpolityce.pl, Online text : http://wpolityce.pl/polityka/1... [access: 2016-05-30].
 
22.
Zielona Księga. System stanowienia prawa w Polsce, no 30, October 2013, editor:Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2013.
 
23.
Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawniczej (Dz.U. 2015 poz. 1255).
 
24.
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2016poz. 380).
 
25.
Rozporządzenie ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U 2015 poz. 1801).
 
Journals System - logo
Scroll to top