PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (443-456)
Propagation of knowledge in European law as a background of common European sphere of law culture formation
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article is devoted to practical aspects of the implementation of the declared in the process of the European Union formation task to create a common space of freedom, security and justice. Authors promote the position that this task requires thorough and careful study of the phenomenon of «European Law» and European values, which are the basis of the legal system. In the article it is confirmed that a fundamental feature of the European law is a very strong axiological component. Researchers prove that learning of the European Union’s principles of law in the system of preparation of the interdisciplinary specialists creates preconditions to the form the corps of politicians, managers, experts in various life fields, whose professional activity is based on European values. The authors confirm that the catalyst to spread knowledge about law principles and values of the European Communities and the European Union should be special education programmes, supported by the EU institutions.
 
REFERENCES (16)
1.
Banach Cz. (2003). Nauczyciel wobec zagadnien reformy i wlasnego rozwoju zawodowego. Nowa Szkołla, 2, ss. 4–5.
 
2.
Андрусевич Н. (2009). Оцінка виконання Планів дій Європейської політики сусідства. Виконання Плану дій Україна-ЄС: довкілля та сталий розвиток. Львів.
 
3.
Андрущенко В.П. (2003). Освіта на рубежі століть: філософія, методологія, практика. В: В.Г.Кремень, ред. Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз. Київ: Наукова думка, ss. 99–166.
 
4.
Вишняков O.K. (2000). Програма інтеграції України до Європейського Союзу: правові перспективи. В: С.В. Ківалова, М.П. Орзіх, ред. Сучасний конституціоналізм та конституційна юстиція: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: Юридична література, ss. 321–323.
 
5.
Вишняков O.K. (2007). Впровадження євроінтеграційних дисциплін в Одеській національній юридичній академії. Юридичний вісник, 2, ss. 50–54.
 
6.
Звiглянич В.О. (1990). Знання та особистість. Фiлософська та соцiологiчна думка, 1, ss. 47–56.
 
7.
Ильин В. В. (1989). Критерии научности знания. Москва: Высшая школа.
 
8.
Копнин П.В., Вильницкий М.Б. (1964). Проблемы мышления в современной науке. Москва: «Мысль».
 
9.
Муравйов В. І. (2010). Лісабонські консолідовані договори про Європейський Союз і функціонування Європейського Союзу. Київ.
 
10.
Муравйов В., К.Смирнова. (2012) Європейське право: правова категорія, доктрина, наука. Європейське право, 1, ss. 11–24.
 
11.
Пелех Ю.В. (2009). Ціннісно-смисловий концепт професійної підготовки майбутнього педагога: монографія. Рівне: Тетіс.
 
12.
Рабінович П. (2010). Європейська конвенція з прав людини: філософсько-антропологічні та гносеологічні засади її застосування Страсбурзьким судом. Право України, 10, ss. 135–146.
 
13.
Сластенин В. А. Артамонова Е. И. (2002). Аксиологический аспект содержания современного педагогического образования. Педагогическое образование и наука, 3, ss. 4–9.
 
14.
Стрельцова О.В. (2011). Європейське право як багатовимірний феномен: підходи до розуміння і визначення поняття. Бюлетень Міністерства юстиції України, 7, ss. 72–80.
 
15.
Шемшученко Ю. (2011). Актуальні проблеми кодифікації національного та міжнародного екологічного права. Право України, 2, ss. 142–147.
 
16.
Шпакович О. (2011). Роль європейських інституцій у розвитку європейського права. Право України, 5, ss. 142–147.
 
Journals System - logo
Scroll to top