PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (199-220)
Legal system administrative proceedings bodies in matters of local government to face the challenges of modernity
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the current problems of the organization mechanism of administrative proceedings in matters of local government. It indicates the specifics of building the system the authorities of that conduct, including instances of administrative structures. It refers to the operational problems of self-government appeal boards and other bodies responsible for examining the legal means of decisions in matters of local government. Its subject is also a discussion of the proposed directions of change.
 
REFERENCES (66)
1.
Adamiak B., Usytuowanie organu odwoławczego w postępowaniu administracyjnym, „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 318, 1975.
 
2.
Adamiak B., Uwagi o współczesnej koncepcji organu administracji publicznej, (w:) Jednostka, państwo, administracja – nowy wymiar. Międzynarodowa konferencja naukowa, Olszanica 23-26 maja 2004, red. El. Ura, Rzeszów 2004.
 
3.
Adamiak B., Zagadnienie domniemania formy decyzji administracyjnej, (w:) Podmioty administracji publicznej i formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej Poświęconej jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005.
 
4.
Algemene wet bestuursrecht – holenderska ustawa z dnia 4 czerwca 1992 r. – Ogólne prawo administracyjne.
 
5.
Brzezicki T., Żmuda M., Szybkość postępowania a koszty załatwienia sprawy na przykładzie działalności samorządowych kolegiów odwoławczych, „Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych” T. 4, 2014.
 
6.
Brzeziński W., Nauka administracji i prawo administracyjne, Toruń 1950.
 
7.
Chrisidu-Budnik A., Administracja publiczna w strukturze sieciowej, (w:) Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009.
 
8.
Chróścielewski W., Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2002.
 
9.
Dolnicki B., Próby reformowania struktury i zasad działania samorządowych kolegiów odwoławczych, (w:) Samorządowe kolegia odwoławcze – przeszłość i przyszłość, red. K. Sieniawska, Kraków 2011.
 
10.
Europejski kodeks dobrej praktyki administracyjnej, przyjęty przez Parlament Europejski w formie rezolucji w dniu 6 września 2001 r. (Dz. Urz. WE Nr C 72 E/331 z 21 marca 2002 r.).
 
11.
Filipek J., Prawo administracyjne – instytucje ogólne, cz. I, Kraków 2003.
 
12.
Graczyk B., Postępowanie administracyjne. Zarys systemu z dodaniem tekstów podstawowych przepisów prawnych, Warszawa 1953.
 
13.
Iserzon E., Postępowanie administracyjne. Komentarz – Orzecznictwo – Okólniki, Kraków 1937.
 
14.
Iserzon E., Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Warszawa 1968.
 
15.
Kijowski D., Austria, (w:) Postępowanie administracyjne w Europie, red. Z. Kmieciak, Warszawa 2010.
 
16.
Kmieciak Z., Chróścielewski W., Niezależny organ kontroli w postępowaniu administracyjnym – raport badawczy, „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 11.
 
17.
Kmieciak Z., Idea procedur administracyjnych trzeciej generacji (na przykładzie postępowania w sprawach dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych), „Państwo i Prawo” 2015, z. 5.
 
18.
Kmieciak Z., Odwołania w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2011.
 
19.
Kmieciak Z., Wstęp, (w:) Postępowanie administracyjne w Europie, red. Z. Kmieciak, Warszawa 2010.
 
20.
Kodeks dobrej administracji, stanowiący załącznik do Rekomendacji nr R (2007) 7 Komitetu Ministrów dla Państw Członkowskich dotyczącej dobrej administracji przyjętej w dniu 20 czerwca 2007 r.
 
21.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 
22.
Kulesza M., Kolegia – administracyjne, „Wspólnota” z 13 lipca 1991 r., nr 28.
 
23.
Langrod J. S., Genèse et lignes directrices de la réforme de la procédure administrative non contentieuse en Pologne, « Revue Internationale des Sciences Administratives » 1960, vol. 26, Nr 4.
 
24.
Langrod J. S., Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Kraków 2003.
 
25.
Łętowski J., Prawo administracyjne dla każdego, Warszawa 1995.
 
26.
Martysz Cz., Matan A., Łaszczyca G., Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako niezależny organ kontroli instancyjnej, (w:) Miejsce i rola RIO i SKO w systemie samorządu terytorialnego, Zielona Góra 2005.
 
27.
Martysz Cz., Matan A., Łaszczyca G., Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako niezależny organ kontroli instancyjnej, „Casus” 2006, nr 40.
 
28.
Martysz Cz., Właściwość organów samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym, Katowice 2000.
 
29.
Maurer H., Allgemeines Verwalungsrecht, München 2004.
 
30.
Merkl A., Allgemeines Verwaltungsrecht, Wiedeń - Berlin 1927.
 
31.
Ochendowski E., Prawo administracyjne – część ogólna, Toruń 2002.
 
32.
Pokrzywnicki J., Postępowanie administracyjne. Komentarz – podręcznik, Warszawa 1948.
 
33.
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2010 r., sygn. akt II OSK 861/10, LEX nr 603143.
 
34.
Program Partii Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej – Wolność i Nadzieja, Warszawa 2015.
 
35.
Projekt ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw z 2013 r. (druk sejmowy VII/1699).
 
36.
Projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw z 2012 r.
 
37.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnem (Dz. U. Nr 36, poz. 341).
 
38.
Senacki projekt ustawy o samorządzie terytorialnym (Sejm PRL/RP: druk 195).
 
39.
Skoczylas A., Decyzje generalne, (w:) Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym (raport zespołu eksperckiego), Warszawa 2015.
 
40.
Służewski J., Postępowanie administracyjne, Warszawa 1982.
 
41.
Starościak J., Postępowanie administracyjne, (w:) J. Starościak, E. Iserzon,, Prawo administracyjne w zarysie, Warszawa 1959.
 
42.
Starościak J., Zagadnienia budowy systemu postępowania administracyjnego, (w:) E. Iserzon, J. Starościak, W. Dawidowicz, Podstawowe zagadnienia postępowania administracyjnego, Warszawa 1955.
 
43.
Stępień J., Kształt reaktywowanego samorządu terytorialnego w zamierzeniu jego twórców, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 1-2.
 
44.
Stępień J., Samorządowe kolegia odwoławcze są przeżytkiem, „Dziennik-Gazeta Prawna” 2015, e-wydanie numer 185/2015 z 23.09.2015 [dodatek: Gazeta Prawna].
 
45.
Stępień J., Ustrojowe łapanie się za lewe ucho, „Dziennik-Gazeta Prawna” 2015, e-wydanie numer 205/2015 z 21.10.2015 [dodatek: „Gazeta Prawna”].
 
46.
Supernat J., Administrowanie przez sieć, (w:) Administracja publiczna – obywatel, społeczeństwo, państwo, red. A. M. Sosnowski, Wrocław 2006.
 
47.
Supernat J., Europejska przestrzeń administracyjna (zagadnienia wybrane), (w:) Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, red. Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak, Kolonia Limited 2005.
 
48.
Supernat J., Koncepcja sieci organów administracji publicznej, (w:) Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007.
 
49.
Suwaj R., Judycjalizacja postępowania administracyjnego, Warszawa 2009.
 
50.
Szewczyk M., Szewczyk E., Generalny akt administracyjny, Warszawa 2014.
 
51.
Uchwała Nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii „Sprawne Państwo 2020” (M. P. poz. 136).
 
52.
Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1659).
 
53.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 
54.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.).
 
55.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.).
 
56.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 196 z późn. zm.).
 
57.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.).
 
58.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 2013 r., sygn. akt P 27/12 (Dz. U. poz. 652).
 
59.
Zakrzewski W., Na marginesie artykułu S. Rozmaryna: O rozszerzeniu uprawnień ministrów w PRL, „Państwo i Prawo” 1956, z. 5-6.
 
60.
Zimmermann J., Administracyjny tok instancji, Kraków 1986.
 
61.
Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.
 
62.
Zimmermann J., Jurysdykcyjna ranga samorządowych kolegiów odwoławczych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 3.
 
63.
Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996.
 
64.
Zimmermann J., Prof. Zimmermann odpowiada Jerzemu Stępniowi w sprawie samorządowych kolegiów odwoławczych, „Dziennik-Gazeta Prawna” 2015, e-wydanie numer 215/2015 z 04.11.2015 [dodatek: „Gazeta Prawna”].
 
65.
Zimmermann J., Stec M., Samorządowe kolegia odwoławcze są niezbędne, „Dziennik-Gazeta Prawna” 2015, e-wydanie numer 190/2015 z 30.09.2015 [dodatek: Gazeta Prawna], przedruk: „Casus” nr 78, jesień 2015.
 
66.
Zimmermann M., Z rozważań nad postępowaniem jurysdykcyjnym i pojęciem strony w kodeksie postępowania administracyjnego, (w:) Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa – Wrocław 1967.
 
Journals System - logo
Scroll to top