PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
 
REFERENCES (39)
1.
Babbie, E. (2004), Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.
 
2.
Balcerowicz, B. (2006), Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych. Warszawa: WN., Scholar.
 
3.
Cieślarczyk, M. (2009), Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa. Siedlce: Wydawnictwo AP.
 
4.
Fehler W., Dziubek I.T. (2010), Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warszawa: Wydawnictwo MRR.
 
5.
Haliżak, E., Kuźniar, R. (2006), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika. Warszawa: Wydawnictwo UW.
 
6.
Jakubczak, R. (red.), (2003), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP – podręcznik dla studentek i studentów. Warszawa: Bellona.
 
7.
Jarmoch E., Świderski A.W., Trzpil L.A. (2009), (red.), Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinarność, t. II.. Siedlce: Wydawnictwo AP.
 
8.
Jemioło, T., Dawidczyk, A. (2008),Wprowadzenie do metodologii bezpieczeństwa. Warszawa: AON.
 
9.
King, B, M., Minium, E, W. (2009), Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.
 
10.
Kitler, W. (2002), Obrona cywilna (niemilitarna) w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo MON.
 
11.
Kitler, W. (2011), Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system. Warszawa: AON.
 
12.
Konopka, A. (2010), (red.), Bezpieczeństwo publiczne a ochrona granicy państwowej RP. Białystok: Wydawnictwo WSAP.
 
13.
Kubiak, M., Miękina, M. (2011). Współczesne bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania, relacje i zależności. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego.
 
14.
Kuc, R, B. (2012), Funkcje nauki. Wstęp do metodologii. Nauka nie jest grą. Warszawa: Wydawnictwo PTM.
 
15.
Kwiatkowski, A., Urbanek, A. (2013), Edukacja dla bezpieczeństwa – wybrane zagadnienia. Słupsk: PRO POMERANIA.
 
16.
Lisiecki, M., Raczkowska-Lipińska, M., Sitek B., Pokruszyński, W. (2009), (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian. Józefów:WSGE.
 
17.
Łepkowski, W. (2002), Słownik bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: AON.
 
18.
Majchrzak, N., Zduniak, A. (2010), (red.), Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 
19.
Majewski, T. (2002), Ankieta i wywiad w badaniach wojskowych. Warszawa: AON.
 
20.
Nowak, E., Nowak, M. (2011), Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Difin.
 
21.
Ostaszewski, P. (2010), Międzynarodowe stosunki polityczne. Łódź: KiW.
 
22.
Pokruszyński, W. (2008), Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego. Józefów: WSGE.
 
23.
Pokruszyński, W. (2009), Współczesne bezpieczeństwo narodowe, podręcznik akademicki. Józefów: WSGE.
 
24.
Pokruszyński, W. (2010), Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, podręcznik akademicki. Józefów:WSGE.
 
25.
Popper, K, R. (2002), Logika odkrycia naukowego. Warszawa: PWN.
 
26.
Riedel, K., Piasecka, P., Aleksandrowicz, T.R. (2011), (red.), Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat. Warszawa: Difin.
 
27.
Sienkiewicz, P., Marszałek, P., Górny, P. (2010), (red.), Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
28.
Sułek, M. (2010), Prognozowanie i symulacje międzynarodowe. Warszawa: WN, SCHOLAR.
 
29.
Sulowski, S., Brzeziński, M. (2009), Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa. Wybrane zagadnienia. Warszawa: DW. ELIPSA.
 
30.
Williams, P,D. (2012), Studia bezpieczeństwa. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 
31.
Wiśniewski, B. (2011), Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Szczytno: Wydawnictwo WSPol.
 
32.
Wiśniewski, B. (2013), System bezpieczeństwa państwa, konteksty teoretyczne i praktyczne. Szczytno: Wydawnictwo WSPol.
 
33.
Wojnowski, J. (2003), (red.), Wielka Encyklopedia PWN, t. 17, wyd. 1, Warszawa: PWN.
 
34.
Wojtaszczyk, K.A., Materska-Sosnowska, A. (2009), (red.), Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy. Warszawa: OW, ASPRA-JR.
 
35.
Wołejszo, J., Jakubczak, R. (2013), (red.), Obronność teoria i praktyka. Warszawa: Bellona.
 
36.
Wrzosek, M. (2010), Identyfikacja zagrożeń organizacji zhierarchizowanej. Warszawa: AON.
 
37.
Zawisza, J. (2009), Bezpieczeństwo narodowe i porządek publiczny w warunkach globalizacji. Słupsk: PRO POMERANIA.
 
38.
Zięba, R. (2008), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 
39.
Żukrowska, K. (2011), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu.. Warszawa: Wydawnictwo IUSat TAX.
 
Journals System - logo
Scroll to top