PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą człowieka, państw i narodów, wynika to z tego, iż swobodny rozwój oraz przetrwanie nie może istnieć bez odpowiedniego zabezpieczenia ludzkiej egzystencji. Współcześnie pojęcie te rozumie się w szerszym znaczeniu niż w czasach zimnej wojny, gdzie patrzono na nie wówczas przez pryzmat militarny. Obecnie jednak mimo odsunięcia się groźby wybuchu konfliktu globalnego to ciągle musimy stawiać czoło wielu innym wyzwaniom. Podstawowym elementem bezpieczeństwa są jego zagrożenia, które badane oraz opracowywane metody zapobiegawcze są obecnie wyzwaniem dla osób odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie państwa i innych organizacji. Bezpieczeństwo jest fundamentalnym i najważniejszym celem polityki każdego państwa. Instytucje państwa w całej swojej rozciągłości i państwowe podmioty bezpieczeństwa starają się zapewnić społeczeństwu odpowiednie poczucie bezpieczeństwa, poprzez ochronę przed zagrożeniami obiektywnymi i subiektywnymi poprzez wykorzystywanie według kompetencji będących w dyspozycji sił i środków. Istota, ocena i typologia bezpieczeństwa jest zagadnieniem niezwykle złożonym, zarówno w kontekście bezpieczeństwa narodowego jak i międzynarodowego. Dotychczas termin bezpieczeństwo niesłusznie zawężano do aspektów politycznych i militarnych. Według tego poglądu, zapewnienie bezpieczeństwa nierozerwalnie wiązało się ze wzmacnianiem potencjału militarnego jak i politycznego. Współcześnie pojęcie bezpieczeństwa trwale wyewoluowało do szerokiego procesu znaczeniowego, do kwestii polityczno-militarnych dołączyły, miedzy innymi wykładniki ekonomiczne, społeczne, kulturowe, ideologiczne czy ekologiczne, wskutek czego zmianie uległa też percepcja znaczeniowa, bezpieczeństwa jako takiego. Kluczowe stało się poczucie bezpieczeństwa obywateli w codziennym postrzeganiu ich samych oraz otoczenia. Poczucie to stanowi jeden z pierwszoplanowych wyznaczników jakości życia danej społeczności w obecności lub wystąpienia ryzyka różnorakich zagrożeń bezpieczeństwa egzystencjalnych wartości człowieka. Sprawne funkcjonowanie i działanie organów państwowych jak i samorządowych winno zabezpieczyć bezpieczeństwo przed skutkami zagrożeń. Bezpieczeństwo jest pojęciem najczęściej używanym. Jego złożoność i wieloznaczność wymaga określonego obszaru do jakiego się odnosi, dlatego też są określenia precyzujące jego zakres: społeczne, narodowe, wewnętrzne, zewnętrzne, ekonomiczne, militarne itd. Współczesna definicja określa bezpieczeństwo jako stan spokoju, pewności, zabezpieczenia jego poczucia i wskazuje na brak zagrożeń oraz ochronę przed niebezpieczeństwami. Zapewnienie bezpieczeństwa narodowego jest głównym zadaniem polityki państwa. W chronionych przez bezpieczeństwo narodowe wartościach można wyróżnić cztery podstawowe, a mianowicie: przetrwanie, integralność terytorialną, niezależność polityczną, jakość życia.(Pokruszyński, W. 2009, s. 12). Bezpieczeństwo jest stanem dynamicznym i procesem działania na rzecz jego tworzenia i utrzymania. Jest to sytuacja odnosząca się do braku ryzyka czy utraty czegoś co człowiek ceni w szczególności: praca, zdrowie, szacunek, dobra materialne czy uczucia. W coraz większym znaczeniu bezpieczeństwo obejmuje także zdolności ochrony i ratownictwa ludności, a także środowiska przed zagrożeniami niemilitarnymi (Wołejszo, J., Jakubczak, R. 2013. s. 76). Dlatego, że niebezpieczeństwa takie jak awarie techniczne i katastrofy, terroryzm, klęski żywiołowe czy skażenia środowiska są równe skutą wojny. Obecna rzeczywistość przynosi człowiekowi wiele realnych zagrożeń, które oraz częściej dotyczą nie tylko burzliwych sytuacji politycznych, gospodarczych czy ekonomicznych, ale ludzkość wciąż zmaga się z zagrożeniami wywołanymi przez siły nieprzewidywalnej natury. Częstszymi zjawiskami w naszym kraju stają się powodzie, silne wiatry a i odnotowujemy huragany powodujące ogrom zniszczeń, którym przeciętny człowiek nie jest w stanie sam sobie poradzić. Dlatego też istnieje konieczność przygotowania odpowiednich działań, które mogą w szybki sposób reagować na zaistniałe zdarzenia, a tym samym są w stanie zminimalizować ich skutki, stąd wybór obszaru badań w celu zgłębienia wiedzy w pojmowaniu bezpieczeństwa oraz działania wyspecjalizowanych służb publicznych i instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego jak i przeciwdziałania skutkom jego zagrożeń na obszarze województwa mazowieckiego a co jest nierozłącznym także na obszarze Polski.
 
REFERENCJE (39)
1.
Babbie, E. (2004), Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN.
 
2.
Balcerowicz, B. (2006), Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych. Warszawa: WN., Scholar.
 
3.
Cieślarczyk, M. (2009), Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa. Siedlce: Wydawnictwo AP.
 
4.
Fehler W., Dziubek I.T. (2010), Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa. Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warszawa: Wydawnictwo MRR.
 
5.
Haliżak, E., Kuźniar, R. (2006), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika. Warszawa: Wydawnictwo UW.
 
6.
Jakubczak, R. (red.), (2003), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP – podręcznik dla studentek i studentów. Warszawa: Bellona.
 
7.
Jarmoch E., Świderski A.W., Trzpil L.A. (2009), (red.), Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinarność, t. II.. Siedlce: Wydawnictwo AP.
 
8.
Jemioło, T., Dawidczyk, A. (2008),Wprowadzenie do metodologii bezpieczeństwa. Warszawa: AON.
 
9.
King, B, M., Minium, E, W. (2009), Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.
 
10.
Kitler, W. (2002), Obrona cywilna (niemilitarna) w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo MON.
 
11.
Kitler, W. (2011), Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system. Warszawa: AON.
 
12.
Konopka, A. (2010), (red.), Bezpieczeństwo publiczne a ochrona granicy państwowej RP. Białystok: Wydawnictwo WSAP.
 
13.
Kubiak, M., Miękina, M. (2011). Współczesne bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania, relacje i zależności. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego.
 
14.
Kuc, R, B. (2012), Funkcje nauki. Wstęp do metodologii. Nauka nie jest grą. Warszawa: Wydawnictwo PTM.
 
15.
Kwiatkowski, A., Urbanek, A. (2013), Edukacja dla bezpieczeństwa – wybrane zagadnienia. Słupsk: PRO POMERANIA.
 
16.
Lisiecki, M., Raczkowska-Lipińska, M., Sitek B., Pokruszyński, W. (2009), (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny oraz perspektywy zmian. Józefów:WSGE.
 
17.
Łepkowski, W. (2002), Słownik bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: AON.
 
18.
Majchrzak, N., Zduniak, A. (2010), (red.), Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 
19.
Majewski, T. (2002), Ankieta i wywiad w badaniach wojskowych. Warszawa: AON.
 
20.
Nowak, E., Nowak, M. (2011), Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Difin.
 
21.
Ostaszewski, P. (2010), Międzynarodowe stosunki polityczne. Łódź: KiW.
 
22.
Pokruszyński, W. (2008), Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego. Józefów: WSGE.
 
23.
Pokruszyński, W. (2009), Współczesne bezpieczeństwo narodowe, podręcznik akademicki. Józefów: WSGE.
 
24.
Pokruszyński, W. (2010), Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, podręcznik akademicki. Józefów:WSGE.
 
25.
Popper, K, R. (2002), Logika odkrycia naukowego. Warszawa: PWN.
 
26.
Riedel, K., Piasecka, P., Aleksandrowicz, T.R. (2011), (red.), Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat. Warszawa: Difin.
 
27.
Sienkiewicz, P., Marszałek, P., Górny, P. (2010), (red.), Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
28.
Sułek, M. (2010), Prognozowanie i symulacje międzynarodowe. Warszawa: WN, SCHOLAR.
 
29.
Sulowski, S., Brzeziński, M. (2009), Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa. Wybrane zagadnienia. Warszawa: DW. ELIPSA.
 
30.
Williams, P,D. (2012), Studia bezpieczeństwa. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 
31.
Wiśniewski, B. (2011), Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Szczytno: Wydawnictwo WSPol.
 
32.
Wiśniewski, B. (2013), System bezpieczeństwa państwa, konteksty teoretyczne i praktyczne. Szczytno: Wydawnictwo WSPol.
 
33.
Wojnowski, J. (2003), (red.), Wielka Encyklopedia PWN, t. 17, wyd. 1, Warszawa: PWN.
 
34.
Wojtaszczyk, K.A., Materska-Sosnowska, A. (2009), (red.), Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy. Warszawa: OW, ASPRA-JR.
 
35.
Wołejszo, J., Jakubczak, R. (2013), (red.), Obronność teoria i praktyka. Warszawa: Bellona.
 
36.
Wrzosek, M. (2010), Identyfikacja zagrożeń organizacji zhierarchizowanej. Warszawa: AON.
 
37.
Zawisza, J. (2009), Bezpieczeństwo narodowe i porządek publiczny w warunkach globalizacji. Słupsk: PRO POMERANIA.
 
38.
Zięba, R. (2008), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 
39.
Żukrowska, K. (2011), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu.. Warszawa: Wydawnictwo IUSat TAX.
 
Journals System - logo
Scroll to top