PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
 
REFERENCES (69)
1.
Bauman Z., Zarys państwa narodowego we współczesnej Europie. Przegląd Zachodni nr 4, 1994.
 
2.
Bączek P., Zagrożenie informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego. Marszałek, Toruń 2005.
 
3.
Bocheński J., Współczesne metody myślenia. Wyd. „W drodze”, Poznań 1993.
 
4.
Czaja J., Pojęciowe aspekty bezpieczeństwa kulturowego. Materiały z konferencji WSA Bielsko – Biała 2006.
 
5.
Czaja J., Kulturowe czynniki bezpieczeństwa. KSW Kraków 2008.
 
6.
Dębski S., Górka – Winter B., Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa. PISM Warszawa 2003.
 
7.
Gągor F., Polskie doświadczenia wyniesione z operacji wojskowych i ich wpływ na transformację Sił Zbrojnych RP. Zeszyty Naukowe nr 1 (70), Warszawa 2008.
 
8.
Hamish Mc Rae, Świat w roku 2010. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 
9.
Jałoszyński K., Wiśniewski B., Wojtuszek T., Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa. WSA Bielsko – Biała 2007.
 
10.
Jakubczak R., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Bellona, Warszawa 2006.
 
11.
Janik Cz.,Polska w Unii Europejskiej a stosunki wyznaniowe. Toruń 2005.
 
12.
Jacobsen H. A., Haustrofer K., Leben Und Werk, t. 2, Boppart AM Rhein 1979.
 
13.
Jemioło T., Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji i procesów społecznych, Zeszyt Problemowy WTO nr 3/25/2001.
 
14.
Jemioło T., Dawidczyk A., Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa. AON Warszawa 2008.
 
15.
Kaczmarek J., Łepkowski W., Współczesne problemy światowego bezpieczeństwa. AON Warszawa 2005.
 
16.
Kaczmarek J, Skowroński A., NATO, Europa, Polska. Atla 2, Wrocław 2000.
 
17.
Kitler W., Obrona narodowa III RP. Zeszyty Naukowe AON, Warszawa 2002.
 
18.
Kitler W., Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa. Bielsko – Biała 2006.
 
19.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Warszawa 1973.
 
20.
Kowalak T., Polityka społeczna. WSE, Białystok 2002.
 
21.
Krukowski J., Nowy Konkordat a prawo w Polsce. Civitas Christiana, Warszawa 1994.
 
22.
Kukułka J., Problemy stosunków międzynarodowych. Warszawa 1978.
 
23.
Kuźniar R., Porządek międzynarodowy in transition. Stosunki międzynarodowe 2000.
 
24.
Kuźniar R., Globalizacja, geopolityka i polityka zagraniczna. [w:] Sprawy międzynarodowe nr 1, Warszawa 2000.
 
25.
Lach Z., Skrzyp J., Geopolityka i geostrategia. AON Warszawa 2007.
 
26.
Loranty K., Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa. WSA Bielsko – Biała 2006.
 
27.
Loranty K., Bezpieczeństwo społeczne RP. AON Warszawa 2004.
 
28.
Łepkowski W., Podstawy strategii wojskowej. AON Warszawa 2006.
 
29.
Maj Cz., Wartości polityczne w stosunkach międzynarodowych. Lublin 1992.
 
30.
Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe. H. Beck, Warszawa 2008.
 
31.
Michajłow W., Problemy ekologiczne świata. Warszawa 1986.
 
32.
Michałowska G., Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji procesów społecznych [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku. Warszawa 1997.
 
33.
Nałkowski W., Terytorium Polski historycznej jako indywidualność geograficzna. Warszawa 1911.
 
34.
Nałkowski W., Materiały do geografii ziem dawnej Polski, t. 1. Warszawa 1914, t. II 1918.
 
35.
Otok S., Geografia polityczna. PWN Warszawa 2004.
 
36.
Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej. PAN Wrocław - Warszawa – Kraków 1967.
 
37.
Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych. PWN Warszawa 1985.
 
38.
Pokruszyński W., Bezpieczeństwo narodowe u progu XXI wieku. Zeszyty Naukowe nr 1 (70) AON Warszawa 2008.
 
39.
Pokruszyński W., Uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa międzynarodo-wego. WSPol. Szczytno 2006.
 
40.
Pokruszyński W., Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego. WSGE Józefów 2008.
 
41.
Pokruszyński W., Terlikowski T., Straszewski K., System bezpieczeństwa publicznego Polski. AON Warszawa 1996.
 
42.
Pikulski S., Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego. Szczytno 2002.
 
43.
Pietrzak M., Polskie prawo wyznaniowe wobec standardów UE. Toruń 2005.
 
44.
Ridderstrale J., Nordstrom, Fakty, biznes. Warszawa 2001.
 
45.
Rojtek R., Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania straży gminnych i miejskich. WSJZiA Warszawa 2007.
 
46.
Rokicki K., Bezpieczeństwo obszarów morskich na początku XXI wieku. AON Warszawa 2008.
 
47.
Składkowski S., Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa ekologicznego RP. Materiały z konferencji Bielsko – Biała 2006.
 
48.
Stachowiak Z., Bezpieczeństwo ekonomiczne [w:] Ekonomika obrony. Praca zbiorowa (red.) W. Stankiewicz. AON Warszawa 1994.
 
49.
Stańczyk J., Kres zimnej wojny. Toruń 2004.
 
50.
Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gribert D. R., (j. r.), Kierowanie. Warszawa 1999.
 
51.
Tyrała P., Zarządzanie bezpieczeństwem. Kraków 2000.
 
52.
Tyrała P., Zarządzanie kryzysowe. Ryzyko – bezpieczeństwo – obronność. Toruń 2001.
 
53.
Wiśniewski B., Zalewski S., Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym. WSA Bielsko – Biała 2006.
 
54.
Zacher L., Bezpieczeństwo ekologiczne – wymiary polityczne, międzynarodowe i globalne [w:] Międzynarodowe bezpieczeństwo ekologiczne. Lublin 1991.
 
55.
Zalewski S., Ewolucja polskich służb specjalnych 1990 – 2002. Warszawa 2002.
 
56.
Zięba R., Pojęcie bezpieczeństwa zewnętrznego [w:] Dylematy polityki zagranicznej i międzynarodowej. Warszawa 1981.
 
57.
Zięba R., Leksykon pokoju. Warszawa 1987.
 
58.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 1997.
 
59.
Encyklopedia, Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 2003.
 
60.
Słownik języka polskiego, tom III. Warszawa 1981.
 
61.
Ustawa z 9.06.2006 r. o CBA (Dz. U. nr 104 poz. 708.
 
62.
Ustawa z 31.01.1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. nr 3, poz. 6).
 
63.
Ustawa z 24.06.1991 r. o PSP (Dz. U. nr 88 z 1992 r.).
 
64.
Ustawa z 24.05.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Art. 1.
 
65.
System Ratowniczo – Gaśniczy, „Ratownictwo” nr 1, 1994 r.
 
66.
Dz. U. z 2002 r., nr 147, poz. 1229.
 
67.
Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592.
 
68.
Dz. U. z 1990 r., nr 30, poz. 179, z póżn. zm.
 
69.
Dz. U. z 1997 r., nr 123, poz. 779, z późn. zm.
 
Journals System - logo
Scroll to top