PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (112-130)
Cooperation of the family of a child with disability with the school
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the process of upbringing and development of programs and environments for a child with a disability are home, kindergarten, and school. Thanks to them, training a young person to participate in life. However, this is not a task, so be careful and deliberately influence the main subjects of education. Referring to the description, a research project was developed, the main purpose of which was to describe the cooperation of teachers and parents of a child with a disability. Research of teachers at secondary schools where teaching is special education. The result of the undertaken searches is the obtained research, saying that there is a social action that affects the results of the family and school is needed, in addition, better prepare the child for life in changing social conditions, in the new shaping of reality and in the game that enters into the need of man.
 
REFERENCES (12)
1.
Biel-Ziółek, K. (2016). Wieloaspektowa rehabilitacja jako szansa poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych ruchowo, [w:] Człowiek – niepełnosprawność – społeczeństwo, nr 1(31). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, s. 65-85.
 
2.
Buk-Cegiełka, M. (2019), Specyfika współpracy szkoły z rodzicami dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym: szanse – trudności – potrzeby. Artykuły i rozprawy SPI Vol. 22, 2019/1, s. 1-14.
 
3.
Chodkowska, M. (2008). Socjopedagogiczne aspekty współpracy pedagoga specjalnego z rodzicami dziecka niepełnosprawnego, [w:] Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji, (red.) Z. Palak, s. 37.
 
4.
Klajmon-Lech, U. (2018). Szkoła jako przestrzeń współpracy i otwartości wobec dziecka z rzadką chorobą genetyczną, [w:] Kultura i Edukacja nr 3 (121), s. 159–170.
 
5.
Musiał, E. (2019) Współpraca rodziców i nauczycieli czynnikiem warunkującym efektywność pracy szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej) – perspektywa teoretyczna, [w:] Wychowanie w Rodzinie. T. XXI (2/2019), s. 1-16.
 
6.
Nerwińska, E. (2015), Współpraca z rodzicami impulsem rozwoju szkoły, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
7.
Okoń, W. (1996). Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo PWN, s. 318.
 
8.
Smykowska, D. (2008). Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
9.
Stańczak, M. (2015). Współpraca środowiska szkolnego i rodzinnego w opinii nauczycieli z małych szkół wiejskich. Forum Oświatowe, 27(2), 131–151. Pobrane z: http://forumoswiatowe.pl/index....
 
10.
Szczepkowska, K. (2009). Współpraca z rodzicami, czyli jak rozmawiać o edukacji włączającej. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
11.
Szafrańska, A. (2016). Współpraca szkoły z rodziną dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych: wybrane problemy, [w:] Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. T. 25, nr 1, s. 535-545.
 
12.
Wilmowska-Pietruszyńska, A., Bilski, D. (2013). Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, [w:] Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr II/2013(7). https://www.pfron.org.pl/filea... (dostęp: 06.07.2023).
 
Journals System - logo
Scroll to top