PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (112-130)
Współpraca rodziny dziecka z niepełnosprawnością ze szkołą
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W procesie wychowania i rozwoju najważniejszymi środowiskami dla dziecka z niepełnosprawnością są dom, przedszkole oraz szkoła. Dzięki nim następuje przygotowanie młodego człowieka do uczestnictwa w dorosłym życiu. Nie jest to jednak zadanie łatwe, dlatego powinno istnieć świadome i celowo zorganizowane współdziałanie pomiędzy głównymi podmiotami edukacji. Nawiązując do przedstawionego powyżej opisu opracowano projekt badań, którego głównym celem uczyniono dokonanie opisu współpracy nauczycieli oraz rodziców dziecka z niepełnosprawnością. Badaniami objęto nauczycieli szkół podstawowych, w których realizowane jest kształcenie specjalne. Rezultatem podjętych poszukiwań są uzyskane wyniki badań, mówiące, że istnieje społeczne przekonanie, iż współdziałanie rodziny i szkoły jest potrzebne, bowiem pozwala lepiej przygotować dziecko do życia w zmieniających się warunkach społecznych, w nowo kształtującej się rzeczywistości oraz rozwijają postawę otwartości na potrzeby drugiego człowieka.
 
REFERENCJE (12)
1.
Biel-Ziółek, K. (2016). Wieloaspektowa rehabilitacja jako szansa poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych ruchowo, [w:] Człowiek – niepełnosprawność – społeczeństwo, nr 1(31). Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, s. 65-85.
 
2.
Buk-Cegiełka, M. (2019), Specyfika współpracy szkoły z rodzicami dzieci na pierwszym etapie edukacyjnym: szanse – trudności – potrzeby. Artykuły i rozprawy SPI Vol. 22, 2019/1, s. 1-14.
 
3.
Chodkowska, M. (2008). Socjopedagogiczne aspekty współpracy pedagoga specjalnego z rodzicami dziecka niepełnosprawnego, [w:] Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji, (red.) Z. Palak, s. 37.
 
4.
Klajmon-Lech, U. (2018). Szkoła jako przestrzeń współpracy i otwartości wobec dziecka z rzadką chorobą genetyczną, [w:] Kultura i Edukacja nr 3 (121), s. 159–170.
 
5.
Musiał, E. (2019) Współpraca rodziców i nauczycieli czynnikiem warunkującym efektywność pracy szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem edukacji wczesnoszkolnej) – perspektywa teoretyczna, [w:] Wychowanie w Rodzinie. T. XXI (2/2019), s. 1-16.
 
6.
Nerwińska, E. (2015), Współpraca z rodzicami impulsem rozwoju szkoły, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
7.
Okoń, W. (1996). Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo PWN, s. 318.
 
8.
Smykowska, D. (2008). Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
9.
Stańczak, M. (2015). Współpraca środowiska szkolnego i rodzinnego w opinii nauczycieli z małych szkół wiejskich. Forum Oświatowe, 27(2), 131–151. Pobrane z: http://forumoswiatowe.pl/index....
 
10.
Szczepkowska, K. (2009). Współpraca z rodzicami, czyli jak rozmawiać o edukacji włączającej. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 
11.
Szafrańska, A. (2016). Współpraca szkoły z rodziną dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych: wybrane problemy, [w:] Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. T. 25, nr 1, s. 535-545.
 
12.
Wilmowska-Pietruszyńska, A., Bilski, D. (2013). Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, [w:] Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr II/2013(7). https://www.pfron.org.pl/filea... (dostęp: 06.07.2023).
 
Journals System - logo
Scroll to top