PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (81-106)
The food safety management systems as a mean of preventing food terrorism
 
More details
Hide details
1
Katedra Prawa Karnego Materialnego WPiA UWM w Olsztynie
2
Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu WKŚiR UWM w Olsztynie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The food industry is one of the most dynamic and profitable sector of the national as well as global economy. At the same time – since ancient times – there have been reported cases of manipulation of food and of misleading its consumers. In 21th century it is obvious that food can be used as a mean of terrorist attacks. This kind of behavior can pose a danger to health or even life to many persons.. Consumers are aware of that risk and have some certain expectations regarding food safety on both level national and global (especially on EU level). This article aims to analyze the current food safety regulation that exist in Polish legal system, especially Law on Food Safety from 2006, and to determine whether these legal standards meet the requirements of art. 17 paragraph. 2 of Regulation No 178/2002 (EU) and guarantee the safety of the food market.
 
REFERENCES (14)
1.
Alpas, H., Kiymaz T. (2012). Defending the safety of the global food system: advances in food security and safety w: Environmental and food safety and security for South – East Europe and Ukraine, K. Vitale Ired). Dordrecht: Wyd. Springer.
 
2.
Balicki, A., Opoka, F., Syska, M., Szostek, D., Szymecka–Wesołowska, A., Wojciechowski, P. (2013). Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz A. Szymecka Wesołowska (red.). Warszawa: Wyd. Lex a Wolters Kluwer business,.
 
3.
Bernard, A. (1978). Strategia terroryzmu. Warszawa.
 
4.
Dietl, W., Hirschmann, K., Tophoven, R. (2011). Terroryzm. Warszawa, s. 27;.
 
5.
C. Walter Defining terrorism in National and International Law www.unodc.org/tldb/bibliography/Biblio_Int_humanitarian_law_Walter_2003.pdf,.
 
6.
Food safety issues: Terrorist Threats to Food. Guidance for Establishing and Strengthening Prevention and Response Systems. Wyd. WHO, Genewa 2002,.
 
7.
Hałas, R. G. (2015). Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu w: Kodeks karny. Komentarz, A. Grześkowiak, K. Wiak (red). Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 
8.
Kosta, R.A. (2012).Terroryzm – jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku. Toruń.
 
9.
Marzęda–Młynarska, K. (2014). Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX I XXI wieku. Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej.
 
10.
Pikulski, S. (2011). Kwalifikacja prawna zamachów terrorystycznych w polskim prawie karnym z perspektywy prawa międzynarodowego i europejskiego. Studia Prawnoustrojowe, t.13.
 
11.
Piórkowska–Flieger J. (2013). Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu w: Kodeks karny. Komentarz, T. Bojarski (red.). Warszawa: Wyd. Lexis Nexis.,.
 
12.
Sprawozdanie Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady z wdrażania decyzji ramowej Rady 2008/919/WSiSW z 28 listopada 2008 r. zmieniającej decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu.
 
13.
Stefański, R.A. (2004). Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom I, A. Wąsek (red.), Warszawa:,Wyd. C.H. Beck.
 
14.
WHO global strategy for food safety: safer food for better health, Wyd. WHO 2002, www.who.int/foodsafety/publications/general/global_strategy/en/.
 
Journals System - logo
Scroll to top