PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (81-106)
Wykorzystanie obligatoryjnych systemów bezpieczeństwa żywności do zapobiegania zagrożeniom terroryzmem żywnościowym
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Prawa Karnego Materialnego WPiA UWM w Olsztynie
2
Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu WKŚiR UWM w Olsztynie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przemysł spożywczy jest jednym z najbardziej rentownych i dynamicznie rozwijających się sektorów w Polsce jak i na świecie. Żywność, podobnie jak inne produkty, może podlegać fałszowaniu i praktykom wprowadzania klientów w błąd. W przypadku jednak żywności działania takie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia konsumentów. W obecnych czasach oczywiste jest że fałszowanie żywności użyte być może także w celach terrorystycznych. Konsumenci są świadomi tego ryzyka i dlatego oczekują zapewnienia bezpieczeństwa żywności zarówno na poziomie krajowym jak i w obrocie międzynarodowym (zwłaszcza między krajami Unii Europejskiej). Celem artykułu jest analiza poziomu zapewnienia bezpieczeństwa żywności obecnych w polskim systemie prawnym ze szczególnym uwzględnieniem zapisów ustawy o bezpieczeństwie żywności z 2006 roku wraz z oceną spełnienia wymogów art. 17 ust. 2 rozporządzenia nr 178/2002 (UE).
 
REFERENCJE (14)
1.
Alpas, H., Kiymaz T. (2012). Defending the safety of the global food system: advances in food security and safety w: Environmental and food safety and security for South – East Europe and Ukraine, K. Vitale Ired). Dordrecht: Wyd. Springer.
 
2.
Balicki, A., Opoka, F., Syska, M., Szostek, D., Szymecka–Wesołowska, A., Wojciechowski, P. (2013). Bezpieczeństwo żywności i żywienia. Komentarz A. Szymecka Wesołowska (red.). Warszawa: Wyd. Lex a Wolters Kluwer business,.
 
3.
Bernard, A. (1978). Strategia terroryzmu. Warszawa.
 
4.
Dietl, W., Hirschmann, K., Tophoven, R. (2011). Terroryzm. Warszawa, s. 27;.
 
5.
C. Walter Defining terrorism in National and International Law www.unodc.org/tldb/bibliography/Biblio_Int_humanitarian_law_Walter_2003.pdf,.
 
6.
Food safety issues: Terrorist Threats to Food. Guidance for Establishing and Strengthening Prevention and Response Systems. Wyd. WHO, Genewa 2002,.
 
7.
Hałas, R. G. (2015). Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu w: Kodeks karny. Komentarz, A. Grześkowiak, K. Wiak (red). Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 
8.
Kosta, R.A. (2012).Terroryzm – jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku. Toruń.
 
9.
Marzęda–Młynarska, K. (2014). Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX I XXI wieku. Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej.
 
10.
Pikulski, S. (2011). Kwalifikacja prawna zamachów terrorystycznych w polskim prawie karnym z perspektywy prawa międzynarodowego i europejskiego. Studia Prawnoustrojowe, t.13.
 
11.
Piórkowska–Flieger J. (2013). Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu w: Kodeks karny. Komentarz, T. Bojarski (red.). Warszawa: Wyd. Lexis Nexis.,.
 
12.
Sprawozdanie Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady z wdrażania decyzji ramowej Rady 2008/919/WSiSW z 28 listopada 2008 r. zmieniającej decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu.
 
13.
Stefański, R.A. (2004). Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu w: Kodeks karny. Część szczególna. Tom I, A. Wąsek (red.), Warszawa:,Wyd. C.H. Beck.
 
14.
WHO global strategy for food safety: safer food for better health, Wyd. WHO 2002, www.who.int/foodsafety/publications/general/global_strategy/en/.