PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
 
ROZDZIAŁY
Bezpieczeństwo narodowe
Zagrożenia prawne, finansowe i ekonomiczne w bezpieczeństwie
Informatyka i cybernetyka w bezpieczeństwie
Sieciocentryczny system monitorowania i nadzoru obszarów wybranego województwa
Aleksander Olejnik, Edward Kołodziński, Robert Rogólski, Łukasz Kiszkowiak, Grzegorz Chmaj, Ireneusz Kramarski
153-174
175-194
Zniesławienie za pomocą Internetu
Paulina Siejka-Wieczerzycka
219-232
Współczesne wykorzystanie nośników powietrznych, nawodnych i biologicznych w aspektach bezpieczeństwa
305-324
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo jest najbardziej pożądaną wartością dla każdego człowieka, obejmującą swoim zasięgiem obszary jego egzystencji i rozwoju. Stan (poziom) bezpieczeństwa jest uzależniony przede wszystkim od zmian w otoczeniu (środowisku), które zwykle generują w nim różnorodne rodzaje zagrożeń. Te z kolei wymagają podejmowania stosownych działań obronnych w celu eliminacji lub obniżenia skutków ich zaistnienia, stanowiąc zarazem swoiste wyzwanie dla całej społeczności międzynarodowej. W ocenie wielu znawców przedmiotu globalne zmiany polityczne, społeczne i ekonomiczne mają istotny wpływ na strukturę zagrożeń oraz poziom bezpieczeństwa. Rodzi się potrzeba nowego spojrzenia na sposoby organizowania i prowadzenia działań, adekwatnych do aktualnych zagrożeń oraz możliwości wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technicznych jako narzędzi do ich przewidywania, zapobiegania i zwalczania. Zmieniająca się sytuacja ekonomiczna, polityczna, społeczna oraz nowe formy konfliktów zbrojnych generują nowe rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa narodowego. Potrzeba ustalenia sposobów przeciwdziałania im implikuje konieczność identyfikacji ich genezy, przebiegu i możliwych skutków. Sytuacja ta powoduje potrzebę podejmowania wytężonej pracy analityczno- informacyjnej oraz wykorzystywania dostępnych narzędzi w celu zwiększenia efektywności w przeciwdziałaniu i wykrywaniu zagrożeń. Bezpieczeństwo, jako nadrzędna potrzeba człowieka, grup społecznych, organizacji międzynarodowych i państw, oznacza stan, w którym występuje pokój i nie ma zagrożenia. Bezpieczeństwo bez wątpienia jest bardzo szerokim i interdyscyplinarnym obszarem problemowym, stąd stanowi przedmiot zainteresowań wielu dziedzin i dyscyplin naukowych (filozofii, socjologii, ekonomii, prawa, informatyki, historii, psychologii). Przyjmuje się, że nauki o bezpieczeństwie są powiązane również z polemologią. Współczesna wiedza polemologiczna pozwala na identyfikację obszarów zainteresowań, celów, funkcji i problemów badawczych dotyczących bezpieczeństwa i obronności. Może mieć ona istotne znaczenie we wzbogacaniu teorii dyscyplin nauk o obronności i jednocześnie nauk o bezpieczeństwie. 8 | WSGE  Niniejsza publikacja jest próbą, przedstawienia charakterystycznych zmian zachodzących w obszarze nowoczesnych narzędzi, kształtujących bezpieczeństwo Polski i współczesnego świata, podjętą przez różne środowiska naukowe. Celem publikacji jest przeprowadzenie możliwie wnikliwej analizy nie tylko obecnych zagrożeń, ale również metod zapobiegania im i zwalczania. Niniejsze opracowanie zbiorowe składa się z czterech rozdziałów ułożonych według zasady „od ogółu do szczegółu” Stąd w pierwszym rozdziale omówiono kwestie związane z bezpieczeństwem narodowym, a w drugim – różnego rodzaju zagrożenia, zwłaszcza prawne, finansowe i ekonomiczne, które dla poczucia bezpieczeństwa są dość istotne. Trzeci rozdział poświęcono informatyce i cybernetyce w bezpieczeństwie, m.in. informatyczno- technicznemu wsparciu działań Straży Granicznej w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. W ostatnim rozdziale przedstawiono współczesne wykorzystanie nośników powietrznych (dronów), nawodnych (nowa generacja jednostek na poduszce powietrznej) i biologicznych (bakterie z rodzaju Staphylococcus) w systemie zagwarantowania bezpieczeństwa. Redaktorzy pragną w imieniu własnym i autorów podziękować Recenzentom: prof. dr hab. Andrzejowi Czupryńskiemu i ks. prof. nadzw. dr hab. Florianowi Lempie za wnikliwą lekturę, cenne uwagi i sugestie, dzięki którym publikowane treści nabrały ostatecznego kształtu w niniejszej publikacji.
Journals System - logo
Scroll to top