PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (107-126)
Zorganizowana przestępczość podatkowa jako zagrożenie dla bezpieczeństwa finansów państwa
 
Więcej
Ukryj
1
doktor nauk społecznych w dyscyplinie bezpieczeństwo Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku.
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zadaniem państwa powinno być tworzenie warunków do swobodnego rozwoju podmiotów gospodarczych w ramach uczciwej konkurencji, z jednoczesnym sprawiedliwym poborem od nich należnych danin publicznych. Rola instytucji państwowych polega na ograniczaniu niekorzystnych zachowań tych podmiotów, które nie wywiązują się z obowiązków podatkowych lub szkodzą uczciwym przedsiębiorcom. Najbardziej patogennym zjawiskiem z punktu widzenia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, po kryzysie finansowym z 2008 r., stała się zorganizowana przestępczość podatkowa. Skala, formy i dynamika przestępstw w podatku VAT, organizowanych przez międzynarodowe i krajowe grupy, stanowi asymetryczne zagrożenie dla finansów państwa. Spadające od 2008 r. wpływy podatkowe w relacji do produktu krajowego brutto są dowodem zarówno złej jakości obowiązującego prawa, jak też nieskuteczności organów skarbowych ścigania przestępstw, co może finalnie doprowadzić do kryzysu finansów publicznych.
 
REFERENCJE (18)
1.
2012 Update Report to the Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States. Warsaw: CASE. September 2014.
 
2.
Ćwikowski, D. (2014). Wpływ gospodarki nieoficjalnej na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 
3.
Hołyst, B. (2013). Zagrożenia ładu społecznego. Cz. I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2015 r. stat.gov.pl.
 
5.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. stat.gov.pl.
 
6.
Luka podatkowa w VAT – jak to zwalczać? (2014) Warszawa: PwC.
 
7.
Madej, M. (2007). Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 
8.
Mądrzejowski, W. (2013). Pojęcie przestępczości zorganizowanej i działalność zorganizowanych struktur przestępczych w Polsce. (w:) Jasiński, W. Mądrzejowski. W, Wiciak, K. (red.) Przestępczość zorganizowana. (ss.49-64). Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 
9.
Modzelewski, W. (2012). Patologie transformacji prawa podatkowego – refleksje dotyczące stanowienia prawa. (w:) Etel, L. Tyniewicki, M. (red.) Finanse publiczne i prawo finansowe – realia i perspektywy zmian, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu. (ss. 481-485). Białystok: Temida 2.
 
10.
Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2009-2012. (2014). Warszawa: GUS.
 
11.
Raport podsumowujący najważniejsze doświadczenia 10-lecia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w Polsce (lata 2004‑2014).
 
12.
(2014). Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych 7. (97-131). Roczne wskaźniki makroekonomiczne, GUS. Pozyskano (30.08.2015) http://www.stat.gov.pl/gus/wsk....
 
13.
Sztaudynger, J. J. (2005). Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Szymański, W. (2010). Jakie wnioski wyciągniemy z kryzysu? (w:) Kołodko, G., Globalizacja, kryzys i co dalej? Warszawa: Poltext.
 
15.
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 2013 Nr 186 – j.t.).
 
16.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054 – j.t. ze zm.).
 
17.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 Nr 749 – j.t. ze zm.).
 
18.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 553, ze zm.). www.mf.gov.pl, zakładka: Kontrola Skarbowa.