PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (107-126)
Organized tax crime as threat to the security of state finances
 
More details
Hide details
1
doktor nauk społecznych w dyscyplinie bezpieczeństwo Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku.
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The task of the state should be to create conditions for the free development of business entities in the framework of fair competition, while just due to consumption of these public levies. The role of state institutions is to limit the adverse behavior of these entities, which do not fulfill their tax obligations or harm to honest entrepreneurs. The most pathogenic phenomenon from the point of view of economic security state became organised tax crime after the financial crisis of 2008. The scale, form and dynamics of organized crime by international and national groups in VAT is an asymmetric threat to the state’s finances. Falling tax revenues since 2008 in relation to gross domestic product are evidence of both the poor quality of existing law as well as the ineffectiveness of the tax authorities and the prosecution, which could eventually lead to a crisis in public finances.
 
REFERENCES (18)
1.
2012 Update Report to the Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States. Warsaw: CASE. September 2014.
 
2.
Ćwikowski, D. (2014). Wpływ gospodarki nieoficjalnej na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 
3.
Hołyst, B. (2013). Zagrożenia ładu społecznego. Cz. I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2015 r. stat.gov.pl.
 
5.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. stat.gov.pl.
 
6.
Luka podatkowa w VAT – jak to zwalczać? (2014) Warszawa: PwC.
 
7.
Madej, M. (2007). Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 
8.
Mądrzejowski, W. (2013). Pojęcie przestępczości zorganizowanej i działalność zorganizowanych struktur przestępczych w Polsce. (w:) Jasiński, W. Mądrzejowski. W, Wiciak, K. (red.) Przestępczość zorganizowana. (ss.49-64). Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 
9.
Modzelewski, W. (2012). Patologie transformacji prawa podatkowego – refleksje dotyczące stanowienia prawa. (w:) Etel, L. Tyniewicki, M. (red.) Finanse publiczne i prawo finansowe – realia i perspektywy zmian, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu. (ss. 481-485). Białystok: Temida 2.
 
10.
Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2009-2012. (2014). Warszawa: GUS.
 
11.
Raport podsumowujący najważniejsze doświadczenia 10-lecia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w Polsce (lata 2004‑2014).
 
12.
(2014). Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych 7. (97-131). Roczne wskaźniki makroekonomiczne, GUS. Pozyskano (30.08.2015) http://www.stat.gov.pl/gus/wsk....
 
13.
Sztaudynger, J. J. (2005). Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Szymański, W. (2010). Jakie wnioski wyciągniemy z kryzysu? (w:) Kołodko, G., Globalizacja, kryzys i co dalej? Warszawa: Poltext.
 
15.
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 2013 Nr 186 – j.t.).
 
16.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 Nr 177, poz. 1054 – j.t. ze zm.).
 
17.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 Nr 749 – j.t. ze zm.).
 
18.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 553, ze zm.). www.mf.gov.pl, zakładka: Kontrola Skarbowa.
 
Journals System - logo
Scroll to top