PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (349-384)
Murders as a manifestation of extremely aggressive behaviuor among the juvenile criminals
 
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A juvenile murder- the phrase causing frightening and feeling of helplessness. It is wondering, why are such young people able to kill somebody? Everything begins with aggression. Aggressiveness is becoming more and more common in many different environments and its extremal manifestation among children and the young is murdering. The juvenile criminals and the youth are in the age when their personality, emotional and social maturity are shaped. Their improper behaviour is he effect of many different factors, reasons and motives. This group of criminals needs specific pedagogical treatment and resocialization.
 
REFERENCES (24)
1.
Badźmirowska-Masłowska K. (2000), Młodociani sprawcy zabójstw w Polsce, Kraków, wyd. Zakamycze.
 
2.
Badźmirowska-Masłowska K. (2003), Sylwetki psychospołeczne młodocianych sprawców zabójstw, [w:] W. Ambrozik, F. Zieliński (red.), Młodociani mordercy, Poznań, wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 
3.
Daszkiewicz K. (1997), Ciężkie zabójstwa (nowe regulacje w prawie karnym), „Monitor prawniczy”, nr 12.
 
4.
Hołyst B. (2004), Psychologia kryminalistyczna, Warszawa, wyd. Lexis Nexis.
 
5.
Kępiński A. (1972), Psychopatologia nerwic, Warszawa, wyd. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 
6.
Kodeks Karny. Komentarz, (2000), Warszawa, wyd. Lex.
 
7.
Kokot R. (2001), Zabójstwo kwalifikowane, Wrocław, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
8.
Konopczyński M. (2007), Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa, wyd. PWN.
 
9.
Kowalczyk M. H. (2010), Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych, Kraków, wyd. Impuls.
 
10.
Kowalczyk – Jamnicka M. (2009), Możliwości resocjalizacji sprawców zabójstw, [w:] A. Jaworska (red.), Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Kraków, wyd. Impuls.
 
11.
Linowski K. (2003), Zasady i etapy tworzenia indywidualnego programu oddziaływania na skazanych, „Opieka Wychowanie Terapia”, nr 3.
 
12.
Machel H. (2004), Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 
13.
Mazur A.(2010), Wiedza potoczna młodzieży gimnazjalnej na temat przestępstw popełnianych przez nieletnich, Lublin (nieopublikowana praca magisterska).
 
14.
Okoń W. (2001), Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa, wyd. Żak.
 
15.
Ostrowska K., Surzykiewicz J., Zachowania agresywne w szkole. Badania porównawcze 1997 i 2003, Warszawa, wyd. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 
16.
Potempska E. (1999), Przedmiot, zakres i cele diagnozy w resocjalizacji nieletnich, „Opieka Wychowanie Terapia”, Nr 2.
 
17.
Sitarczyk M. (2005), Nieletni sprawcy zabójstw. Sylwetki psychologiczne, Lublin, wyd. UMCS.
 
18.
Skorny Z. (1989), Mechanizmy regulacyjne ludzkiego zachowania, Warszawa, wyd. PWN.
 
19.
Sołtysiak T., Stasiński K. (2003), Nieletni i młodociani rodzicobójcy, [w:] W. Ambrozik, F. Zieliński (red.), Młodociani mordercy, Poznań, wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 
20.
Stańdo- Kawecka B. (2007), Prawo karne nieletnich od opieki do odpowiedzialności, Kraków, wyd. Wolters Kluwer Polska.
 
21.
Surzykiewicz J. (2000), Agresja i przemoc w szkole: uwarunkowania socjoekologiczne, Warszawa, wyd. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej.
 
22.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity: Dz. U. 1982 nr 25 poz. 228).
 
23.
Urban B., Stanik J. M. (red.), (2008), Resocjalizacja, tom I i II, Warszawa, wyd. PWN.
 
24.
Urban B. (1999), Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Journals System - logo
Scroll to top