PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (349-384)
Zabójstwa jako skrajny przejaw agresji wśród nieletnich
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Nieletni zabójca - samo określenie wywołuje emocjonalne przerażenie i poczucie bezsilności. Zastanawiający staje się fakt, dlaczego tak młodzi ludzie są w stanie targnąć się na życie innej osoby? Wszystko zaczyna się jednak od agresji. Agresywność staje się powszechna w różnych środowiskach, a jej najbardziej skrajnym przejawem wśród dzieci i młodzieży są zabójstwa. Nieletni i młodociani to grupa młodych ludzi, których osobowość, dojrzałość psychiczna i społeczna dopiero się kształtuje. Wykazywane niewłaściwe zachowania są wynikiem zbiegu wielu różnych czynników, przyczyn i motywacji. Ta grupa sprawców wymaga także specyficznej pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej.
 
REFERENCJE (24)
1.
Badźmirowska-Masłowska K. (2000), Młodociani sprawcy zabójstw w Polsce, Kraków, wyd. Zakamycze.
 
2.
Badźmirowska-Masłowska K. (2003), Sylwetki psychospołeczne młodocianych sprawców zabójstw, [w:] W. Ambrozik, F. Zieliński (red.), Młodociani mordercy, Poznań, wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 
3.
Daszkiewicz K. (1997), Ciężkie zabójstwa (nowe regulacje w prawie karnym), „Monitor prawniczy”, nr 12.
 
4.
Hołyst B. (2004), Psychologia kryminalistyczna, Warszawa, wyd. Lexis Nexis.
 
5.
Kępiński A. (1972), Psychopatologia nerwic, Warszawa, wyd. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 
6.
Kodeks Karny. Komentarz, (2000), Warszawa, wyd. Lex.
 
7.
Kokot R. (2001), Zabójstwo kwalifikowane, Wrocław, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
8.
Konopczyński M. (2007), Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa, wyd. PWN.
 
9.
Kowalczyk M. H. (2010), Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych, Kraków, wyd. Impuls.
 
10.
Kowalczyk – Jamnicka M. (2009), Możliwości resocjalizacji sprawców zabójstw, [w:] A. Jaworska (red.), Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Kraków, wyd. Impuls.
 
11.
Linowski K. (2003), Zasady i etapy tworzenia indywidualnego programu oddziaływania na skazanych, „Opieka Wychowanie Terapia”, nr 3.
 
12.
Machel H. (2004), Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 
13.
Mazur A.(2010), Wiedza potoczna młodzieży gimnazjalnej na temat przestępstw popełnianych przez nieletnich, Lublin (nieopublikowana praca magisterska).
 
14.
Okoń W. (2001), Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa, wyd. Żak.
 
15.
Ostrowska K., Surzykiewicz J., Zachowania agresywne w szkole. Badania porównawcze 1997 i 2003, Warszawa, wyd. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 
16.
Potempska E. (1999), Przedmiot, zakres i cele diagnozy w resocjalizacji nieletnich, „Opieka Wychowanie Terapia”, Nr 2.
 
17.
Sitarczyk M. (2005), Nieletni sprawcy zabójstw. Sylwetki psychologiczne, Lublin, wyd. UMCS.
 
18.
Skorny Z. (1989), Mechanizmy regulacyjne ludzkiego zachowania, Warszawa, wyd. PWN.
 
19.
Sołtysiak T., Stasiński K. (2003), Nieletni i młodociani rodzicobójcy, [w:] W. Ambrozik, F. Zieliński (red.), Młodociani mordercy, Poznań, wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 
20.
Stańdo- Kawecka B. (2007), Prawo karne nieletnich od opieki do odpowiedzialności, Kraków, wyd. Wolters Kluwer Polska.
 
21.
Surzykiewicz J. (2000), Agresja i przemoc w szkole: uwarunkowania socjoekologiczne, Warszawa, wyd. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej.
 
22.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity: Dz. U. 1982 nr 25 poz. 228).
 
23.
Urban B., Stanik J. M. (red.), (2008), Resocjalizacja, tom I i II, Warszawa, wyd. PWN.
 
24.
Urban B. (1999), Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Journals System - logo
Scroll to top