PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (121-142)
Management in education – a case study
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Management model in education – it is the way how a local government manages their key resources (principal, teachers) to provide stakeholders with expected value in education (key priorities in education) securing its realisation in compliance with public finance regulations and rules of cost-effectiveness. The article demonstrates the educational management system in Radom in years 2014−2016. It focuses on the specific roles of educational centres which, as organisations, do not create a specific product, but form intellectual capital subjected to protection. The intellectual capital must be protected since schools are responsible for mass education and safety of their students. Employees of all tiers in education form human resources in education. Ethics and responsibility, theoretically, are essential elements of the value in respect to students. Hence, it is important to carry out research how the education management system operates within a borough. The results of field research on local government in Radom show mixed attitudes to the education management system. The access to data regarding management is limited. The role of the principal as an independent manager is ambiguous. The school finance are highly dependent on the local government unit, whilst the management of human resources is limited by education law, formal and informal employment guidelines passed on during various trainings, recruiting a headteacher which is run by school authority in strict compliance with the ordinance of the Minister of Education of 27 October 2009 on requirements to be met by a principal or other managerial posts in schools and education centres (Dz.U. nr 184, poz. 1436 zpóźn. zm.), assignment distribution rigorously controlled by teacher unions, regulatory body excessively defined by education law
 
REFERENCES (11)
1.
Herbst M.(2012). Finansowanie oświaty. Biblioteczka Oświaty Samorządowej. Wydawnictwo ICM, s. 14.
 
2.
Odrzyłowska A. (2015). Umiejętności społeczne narzędziem dowódcy. Rozważania teoretyczne. W: „Journal of Modern Science” 1/24/2015, Wydawnictwo WSGE, s. 30.
 
3.
Popławski M. (2011). Kontrola zarządcza w oświacie. W: M. Herbst,Zarządzanie oświatą. Wydawnictwo ICM.
 
4.
Sysko-Romańczuk S., Zaborek P., Niedźwiecka A. (2012). Modele zarządzania oświatą w polskich samorządach. W: M. Herbst, „Zarządzanie Oświatą”, Wydawnictwo ICM, s. 24.
 
5.
Szejniuk A. (2015). Kapitał ludzki jako wyznacznik sukcesu organizacji. W: „Journal of Modern Science”, 3/26/2015, Wydawnictwo WSGE, s. 48.
 
6.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., t.j., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.
 
7.
Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, 64, 195.
 
8.
Rozporządzenie MEN z dn. 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
 
9.
Protokół nr 11/2015 Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Radomiu, bip.radom.pl/download/69/52952/PROTOKOLnr11edukacja.pd.
 
10.
Strategia rozwoju miasta Radomia na lata 2008−2020, http://www.radom.pl/page/416,s... (dostęp: 14.11.2014 i 4.05.2016).
 
11.
Strategia Marki Radom, 2009, bip.radom.pl/download/69/10435/Radom.pdf. (dostęp: 4.05.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top