PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
 
REFERENCES (25)
1.
Aczel D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.
 
2.
Antczak B., Statystyka i demografi a… strach ma wielkie oczy, WSGE, Józefów, 2016.
 
3.
Buga J., Kassyk-Rokicka H., Podstawy statystyki opisowej, Vizja, Warszawa 2008.
 
4.
Holzer J.Z., Demografi a, PWE, Warszawa 1999.
 
5.
Kuszewski P., Podgórski J., Statystyka. Wzory i tablice, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 
6.
Kuziak K., Krupowicz J., Kuropka I., Podstawy statystyki i ekonometrii dla finansistów,Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2018.
 
7.
Malinowski A., Podstawy statystyki z elementami demografi i, Liber, 2009.
 
8.
Podogrodzka M. (red.), Wykorzystanie metod statystycznych w opisie zjawisk społeczno-gospodarczych. Jakość życia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018.
 
9.
Podogrodzka M. (red.), Wykorzystanie metod statystycznych w opisie zjawisk społeczno-gospodarczych. Rynek dóbr i usług, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018.
 
10.
Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Difi n, Warszawa 2011.
 
11.
Rocznik Demografi czny, GUS, Warszawa 2016.
 
12.
Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2016.
 
13.
Romaniuk K. (red.), Statystyka, SGPiS, Warszawa 1970.
 
14.
Rusnak Z., Mazurek E. (red.), Społeczno-gospodarcze aspekty statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 
15.
Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 2002.
 
16.
Sobczyk M., Statystyka. Aspekty praktyczne i teoretyczne, Uniwersytet Marii Curie--Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2006.
 
17.
Sojka E., Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., Statystyka opisowa dla ekonomistów, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014.
 
18.
Szkolnictwo wyższe w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2016.
 
19.
Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r., GUS, Warszawa 2017.
 
20.
Szulc S., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 1961.
 
21.
Szulc S., Statystyka dla ekonomistów, PWE, Warszawa 1969.
 
22.
Szymczak W., Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki, Difi n, Warszawa 2018.
 
23.
Wieczorek M., Statystyka. Lubię to! Zbiór zadań, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016.
 
24.
Zeliaś A., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
 
25.
Żyżyński J., Statystyka opisowa i matematyczna dla zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.
 
Journals System - logo
Scroll to top