PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Statystyka to dyscyplina naukowa, która przekazuje wiedzę z zakresu ilościowych metod analizy zjawisk gospodarczych i społecznych oraz dostarcza szeroką gamę narzędzi opisu, analizy i wnioskowania na temat tych zjawisk w czasie i przestrzeni. Wszystko to daje możliwość zapoznania się z zastosowaniem różnych metod i mierników statystycznych w konkretnych analizach dotyczących stanu i struktury różnorodnych zjawisk oraz pozwala nabyć sprawność w interpretacji wyników badań empirycznych. Niniejsza książka, poza zagadnieniami teoretycznymi, zawiera bardzo dokładnie przeanalizowane przykłady oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. Rozdział pierwszy pokrótce informuje o historii statystyki, jej zadaniach oraz kierunkach badań krajowych i międzynarodowych. W rozdziale drugim przedstawiono podstawowe pojęcia statystyczne oraz etapy badania statystycznego wraz z różnymi możliwościami prezentacji tabelarycznej i graficznej. Obszerny rozdział trzeci dotyczy metod opisu struktury zjawisk. Omówione są takie zagadnienia, jak: szeregi strukturalne – ich tworzenie i rodzaje, miary poziomu i zróżnicowania wartości zmiennej klasyczne i precyzyjne, miary asymetrii i koncentracji wraz z wieloma zadaniami. Rozdział czwarty dotyczy metod opisu współzależności zjawisk, ograniczając się do dwóch cech, natomiast rozdział piąty ukazuje możliwości badań statystycznych w czasie, czyli dynamikę zjawisk. W rozdziale szóstym przedstawiono pojęcie analizy ekonomicznej, jej rodzaje, formy i zastosowanie mierników statystycznych przy jej wnioskowaniu i prezentacji. Rozdział siódmy zawiera niezbędne kompendium wiedzy, dane liczbowe oraz przykłady/zadania z zakresu demografii, jako podstawowego elementu projektowania niezbędnego do ustalania perspektywy ekonomicznej. Zmiany gospodarcze ściśle są związane, w długim horyzoncie czasowym, z sytuacją demograficzną i dlatego badanie tej tematyki jest kluczowe szczególnie demograficzne są, od kilku lat, niekorzystne. Procesy demograficzne są niezwykle istotne, ponieważ mają decydujący wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy. Zostaną więc ukazane uwarunkowania i konsekwencje zjawisk demograficznych, dzięki czemu można dokonać oceny i zrozumieć przyczyny zmian liczby, podstawowych struktur oraz tempa przyrostu ludności, co stanowi bazę do podejmowania strategicznych decyzji w skali globalnej, jak też regionalnej. Przedstawione zostaną również źródła informacji, metody pomiaru, analiza i prognozowanie procesów demograficznych. W końcowej części książka zawiera wykaz wzorów, a ich oznakowanie (symbolika) z zakresu statystyki, celem ujednolicenia, przyjęto za prof. Kazimierzem Romaniukiem. W ostatniej części załączono rozwiązania zadań, a nawet, w większości przypadków, interpretację i analizę poszczególnych mierników, mając nadzieję, że dzięki temu dyscypliny te staną się bardziej zrozumiałe, a nawet lubiane. Powodzenia…
 
REFERENCJE (25)
1.
Aczel D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.
 
2.
Antczak B., Statystyka i demografi a… strach ma wielkie oczy, WSGE, Józefów, 2016.
 
3.
Buga J., Kassyk-Rokicka H., Podstawy statystyki opisowej, Vizja, Warszawa 2008.
 
4.
Holzer J.Z., Demografi a, PWE, Warszawa 1999.
 
5.
Kuszewski P., Podgórski J., Statystyka. Wzory i tablice, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 
6.
Kuziak K., Krupowicz J., Kuropka I., Podstawy statystyki i ekonometrii dla finansistów,Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2018.
 
7.
Malinowski A., Podstawy statystyki z elementami demografi i, Liber, 2009.
 
8.
Podogrodzka M. (red.), Wykorzystanie metod statystycznych w opisie zjawisk społeczno-gospodarczych. Jakość życia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018.
 
9.
Podogrodzka M. (red.), Wykorzystanie metod statystycznych w opisie zjawisk społeczno-gospodarczych. Rynek dóbr i usług, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018.
 
10.
Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Difi n, Warszawa 2011.
 
11.
Rocznik Demografi czny, GUS, Warszawa 2016.
 
12.
Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2016.
 
13.
Romaniuk K. (red.), Statystyka, SGPiS, Warszawa 1970.
 
14.
Rusnak Z., Mazurek E. (red.), Społeczno-gospodarcze aspekty statystyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 
15.
Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 2002.
 
16.
Sobczyk M., Statystyka. Aspekty praktyczne i teoretyczne, Uniwersytet Marii Curie--Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2006.
 
17.
Sojka E., Balcerowicz-Szkutnik M., Szkutnik W., Statystyka opisowa dla ekonomistów, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014.
 
18.
Szkolnictwo wyższe w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2016.
 
19.
Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r., GUS, Warszawa 2017.
 
20.
Szulc S., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 1961.
 
21.
Szulc S., Statystyka dla ekonomistów, PWE, Warszawa 1969.
 
22.
Szymczak W., Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki, Difi n, Warszawa 2018.
 
23.
Wieczorek M., Statystyka. Lubię to! Zbiór zadań, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016.
 
24.
Zeliaś A., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
 
25.
Żyżyński J., Statystyka opisowa i matematyczna dla zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.
 
Journals System - logo
Scroll to top