PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (67-88)
Professional burnout determinants of teachers of different ages
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
According to Christina Maslach and Michael P. Leiter, causes of burnout are a complex professional issue. The aim of the article is to comprehend professional determinants of the burnout of teachers, who have been divided into age groups, based on the concept of Michael Mary and Henny Nordholt. The results confirm that the problem of burnout can affect both young and older teachers. They prove that the dimensions of burnout of teachers in each of the separated path of life may have different occupational determinants. A group of the youngest teachers, who pursue the path of an explorer, is characterised by a particular specificity in this area. Adaptation to the profession of a teacher should be accompanied by a reflection, whether the school is accepted as a workplace. The presented analysis implies that interventions against burnout should be planned in terms of a specific dimension and its conditions for life paths as a discoverer, a man of action, ancritic and a thinker.
 
REFERENCES (30)
1.
Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska, A. (2011), Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną. Psychologiczne uwarunkowania, GWP Gdańsk.
 
2.
Czarnota-Bojarska J., Łada M., Ważność różnych aspektów pracy dla kobiet i mężczyzn o różnym jej stażu, „Nowiny Psychologiczne”, nr 1, 2004, s. 5–22.
 
3.
Farber B.A. (1991), Crisis In Education. Stress and Burnout In the American Teacher, Jossey Bass, San Fransisco.
 
4.
Golińska L., Świętochowski W., Temperamentalne i osobowościowe determinanty wypalenia zawodowego u nauczycieli, „Psychologia Wychowawcza”, nr 5, 1998, s. 385–398.
 
5.
Kirenko J., Zubrzycka-Maciąg T. (2011), Współczesny nauczyciel. Studium wypalenia zawodowego, Wyd. UMCS, Lublin.
 
6.
Kocór M. (2010 ), Szkoła i nauczyciel a syndrom wypalenia zawodowego, „Mitel”, Rzeszów.
 
7.
Mainiero L.A., Sullivan S.E., Kaleidoscopecarees: An alternate explanation for the opt-out revolution, „Academy of Management Executive”, nr 19(1), 2005, s. 106–123.
 
8.
Maslach Ch. (2000), Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
9.
Maslach Ch., Jackson S. (1986), The Maslach Burnout Inventory 2 nd. edn. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
 
10.
Maslach Ch., Jackson S., Leiter M. (1996), The Maslach Burnout Inventory 3-rd. edn. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
 
11.
Maslach Ch., Leiter M.P. (2010), Pokonać wypalenie zawodowe. Sześć strategii poprawienia relacji z pracą, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
12.
Maslach Ch., Leiter M.P. (2011), Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
13.
Minta J. (2012), Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery, KOWEZiU, Warszawa.
 
14.
Nalaskowski A. (1997), Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji, Wyd. Adam Marszłek, Toruń.
 
15.
Poraj G. (2009), Od pasji do frustracji. Modele psychologicznego funkcjonowania nauczycieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
16.
Pyżalski J. (2010), Skutki oddziaływania warunków pracy na polskich nauczycieli. W: J. Pyżalski, D. Merecz (red.), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowy a zaangażowaniem, Impuls, Kraków, s. 31–46.
 
17.
Pyżalski J., Plichta P. (2007), Kwestionariusz Obciążeń Zawodowych Pedagoga (KOZP). Podręcznik, Wyd. UŁ, Łódź.
 
18.
Sekułowicz M. (2002), Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Przyczyny – symptomy – zapobieganie – przezwyciężanie, Wyd. UW, Wrocław.
 
19.
Sekułowicz M. ( 2005), Nauczyciele szkolnictwa specjalnego wobec zagrożenia wypaleniem zawodowym: analiza przypadków, Wyd. Naukowe DSWE TWP, Wrocław.
 
20.
Sekułowicz M., Pracownicy domów pomocy społecznej wobec zagrożenia wypaleniem zawodowym, „Opuscula Sociologica”, nr 2(4), 2013, s. 65–81.
 
21.
Sęk H. (1996), Wypalenie zawodowe. Psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania, Zakład Wydawniczy K. Domke, Poznań.
 
22.
Sęk H. (2000), Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii poznawczej. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 
23.
Terelak J.F., Izwantowska A., Adaptacja kwestionariusza Obszary Życia Zawodowego (Areas of Worklife Survey) Christiny Maslach i Michaela Leitera, „Studia Psychologica UKSW”, nr 9, 2009 s. 223–232.
 
24.
Tucholska S. (2009), Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań, KUL, Lublin.
 
25.
Zalewska A., Adaptacja kwestionariusza „Orientacja na Wartości Zawodowe” Seiferta i Bergmanna do warunków polskich, „Studia Psychologiczne”, t. 38, nr 1, 2000, s. 55–77.
 
26.
Zalewska A., „Arkusz Opisu Pracy” O. Neubergera i M. Allerbeck − adaptacja do warunków polskich, „Studia Psychologiczne”, t. 39, nr 1, 2001, s. 197–217.
 
27.
Zalewska A., Wiek, płeć i stanowisko pracy a zadowolenie z życia, „Psychologia Jakości Życia”, t. 8, nr 1, 2009, s. 1–20.
 
28.
Brouvers A., Tomic W. (2014), A longitudinal study of relationships between three burnout dimensions among secondary school teachers, sensoria.swinburne.edu.au/indeks.php/sensoria/article/downland/409/362 (data dostępu: 30.07.2015).
 
29.
Chirkowska-Smolak T. (2009), Organizacyjne czynniki wypalenia zawodowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, rok LXXI, zeszyt 4, repozytorium.amu.edu.edu.pl/bistream/10593/4570/1/16_Teresa_Chirkowska_SmolakOrganizacyjne czynniki wypalenia zawodowego_257-272.pdf (data dostępu: 30.07. 2015).
 
30.
Mojsa-Kaja J., Golonka K., Marek T., Job burnout and engagement among teachers. Worklife areas and personality traits as predictors of relationships with work, „International Journal of Occupational Medicine and Environmental Heaalth”, nr (28)1, 2015, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26159952 (data dostępu: 30.07.2015).
 
Journals System - logo
Scroll to top