PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (58-74)
„Dear master“ or „Master of the road“? Pedagogical authority in postmodern times
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
All of the points of view recognizing the need and the role of authority in education can be reduced to two positions: the traditional and the alternative one. Traditional Authority (“dear master”) transmits knowledge and values and is a reference point for students who trust him and want to emulate. Alternative Authority (“master of the road”) does not transmit knowledge but rather shows its ambiguity, destroying ambient certainties. The concept of authority as „the master of the road“ can be compared to lenses focusing the trains of thought in shaping not only the concept itself, but also the modern understanding of truth and good. One of these trains is a philosophical deconstruction strategy. Its purpose is to show the ambiguity of truth, which is a feature of postmodern times. The result is a deconstruction of current understanding of authority. Deconstruction can be regarded as a manifestation of a so-called ”weak thought” that results in „poor“ upbringing and education. They are a manifestation of bad students’ behavior who show lack of respect for truth, someone else‘s property or life and health of others. These values are not taught by the „road master“. The main task of the authority of postmodern times is actually to show a pluralistic world of difference, not to share the knowledge, values and standards of behavior. Being under the impact of the „road master“ therefore does not have a positive influence on the integral development of children and youth.
 
REFERENCES (32)
1.
Andrzejuk, A. (2000). Prawda o dobru. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
2.
Arendt, H. (1994). Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 
3.
Banasiak, B. (1997). Filozofia „końca filozofii”. Dekonstrukcja Jacquesa Derridy. Warszawa: Wydawnictwo Spacja.
 
4.
Bauman, Z. (2007). Edukacja: wobec, wbrew i na rzecz ponowoczesności. W: M. Dudzikowa, M. Czerepniak – Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty (ss. 139 – 154). T. 1. Gdańsk: Gdańskie.
 
5.
Wydawnictwo Pedagogiczne.
 
6.
Bauman, Z. (2000). Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
7.
Bauman, Z. (1995). Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Culler, J. Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badań literackich. Pozyskano [22.04.2013] z http:// www.hamlet.edu.pl/kont/?id=culler1.
 
9.
Ćmiel, S. i Migała, P. (2011). Środowisko szkolne jako jeden z elementów wpływających na powstawanie i utrwalanie zachowań agresywnych. Raport z badań. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarkim Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi.
 
10.
Dziurzyński, K. (2011). Obraz władzy, zaufanie do niej i autorytaryzm jako wyznaczniki społecznego myślenia studentek kierunków pedagogicznych. W: E. Arciszewska, K. Dziurzyński, M. Jurewicz (red.), Zmienne konteksty edukacji wczesnoszkolnej (ss. 241 – 258). Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi.
 
11.
Eagleton, T. (1998). Iluzje postmodernizmu. Warszawa: Wydawnictwo Spacja.
 
12.
Ferszt – Piłat, K. (2012). Zaufanie jako fundament bezpieczeństwa we współczesnym świecie. W: Journal of Modern Science, nr 3/14, ss. 111 – 124.
 
13.
Gara, J. (2009). Od filozoficznych podstaw wychowania do ejdetycznej filozofii wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
14.
Golonka, J. (2009). Wielowymiarowa przestrzeń semantyczna terminu „autorytet” w kontekście pedagogicznym. W: M. Bednarska (red.), O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu (ss. 20 – 32). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
15.
Gogacz, M. (2008). Elementarz metafizyki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Navo”.
 
16.
Gogacz, M. (1985). Szkice o kulturze. Kraków, Warszawa/Struga: Wydawnictwo Michalineum.
 
17.
Jan Paweł II (2007). Elementarz etyczny. Katolicka Agencja Informacyjna.
 
18.
Jan Paweł II (1998). Fides et ratio. O relacjach między wiarą a rozumem. Drukarnia Pallottinum.
 
19.
Krajewska, A. (2012). Niebezpieczeństwa szybkostrzelnej kultury obrazu w okresie dzieciństwa. W: Journal of Modern Science, nr 3/14, ss. 91 – 107.
 
20.
Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
21.
Lubina, E. (2011). Technologiczne innowacje w nauczaniu dzieci – znak czasu. W: Journal of Modern Science, Tom 2/9, ss. 37 – 48.
 
22.
Łażewski, E. (2009). Internet jako czynnik współczesnego wychowania i kształcenia. W: T. Kanash (red.), Społeczno – kulturowe oddziaływanie mediów w dobie społeczeństwa sieciowego. Mińsk Mazowiecki: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki.
 
23.
Męczkowska, A. (2003). Myśl o wychowaniu jako „myśl słaba” – pomiędzy fundamentalizmem a relatywizmem pedagogicznej refleksji. W: S. Sztobryn, B. Śliwerski (red.), Idee pedagogiki filozoficznej. (ss. 70 – 81). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
24.
Nalaskowski, A. (2009). Pedagogiczne złudzenia, zmyślenia, fikcje. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
25.
Ostrowska, K., Surzykiewicz, J. (2005). Zachowania agresywne w szkole. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.
 
26.
Smolka, E. (2005). Kształtowanie woli. Wolność woli w duchowo – materialnej konstytucji człowieka. W: A. Piątkowska, K. Stępień (red.), Wychować charakter. (ss. 133 – 149). Lublin: Wydawnictwo „Gaudium”.
 
27.
Skarga, B. (2007). Człowiek to nie jest piękne zwierzę. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
28.
Toffler, A. (1998). Szok przyszłości. Poznań: Zysk i S-ka. Ubaldo, N. Filozofia. Świat Książki.
 
29.
Witkowski, L. (2009). Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej. (Przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii). Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
30.
Zamojski, P. (2003). W kwestii języka pedagogiki. Hipoteza epistemicznego „kłącza” jako perspektywa interpretacyjna. W: S. Sztobryn, B. Śliwerski (red.), Idee pedagogiki filozoficznej, (ss. 49 - 69). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
31.
Zubelewicz, J. (2008). Filozoficzna analiza i krytyka pajdocentryzmu pedagogicznego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
32.
Żardecka, M. (2006). Postmodernizm. W: L. Gawor, Z. Stachowski (red.), Filozofia współczesna, (ss. 349 – 377). Bydgoszcz. Warszawa. Lublin: Oficyna Wydawnicza Branta.
 
Journals System - logo
Scroll to top