PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (51-67)
AXIOLOGICAL EDUCATION AND UPBRINGING OF JUNIOR HIGH SCHOOL YOUTH IN POLAND
 
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The following article aims to cover a major subject of values, value rating and axiological upbringing of junior high school youth in Poland. The key point of axiological education is the process of coming to certain values, the selection of values, developing their hierarchy, living by them, thus, making them reality. The impact of axiological education results in one’s fulfillment – a mature personality fully capable of communicating and social interaction. During the period of growing up, called adolescence, values become more and more important, and the process of shaping general life rules, the hierarchy of values in everyday life gets particularly active. Forming a “moral backbone” of a young person takes place during their personal, cognitive, emotional and social development. Since young people at this stage do not have their own autonomy, subjectivity and sense of self-determination, they cannot be left by themselves without a certain role model, to be observed and copied in life. This is where the need for conveying true, tried and tested content stems from. That is a principal task for the school which should promote clear rules, convictions and values, so that young people can grow up and develop their humanity.
 
REFERENCES (26)
1.
Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, RW KUL, Lublin 2000.
 
2.
Popielski K., Psychologia egzystencji. Wartości w życiu, KUL, Lublin 2009.
 
3.
Kołodziński P., Kapiszewski J., Etyka. Liceum i technikum. Podręcznik, Operon, Gdynia 2008.
 
4.
Olbrycht K., Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, WUŚ, Katowice 2000.
 
5.
Chałas K., Wychowanie ku wartościom, Jedność, Lublin–Kielce 2006.
 
6.
Oleś, Rozwój osobowości, w: B. Harwas–Napierała, J. Trempała (red. nauk.), Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, tom III, PWN, Warszawa 2010.
 
7.
Piaget J , Inhelder B., Psychologia dziecka, tłum. Zakrzewska Z., Siedmiogród, Wrocław 1999.
 
8.
Trempała J., Rozwój poznawczy, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red. nauk.), Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, tom III, PWN, Warszawa 2010.
 
9.
Hurme H., Rozwój emocjonalny, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red. nauk.), Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, tom III, PWN, Warszawa 2010.
 
10.
Kowalik S., Rozwój społeczny, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red. nauk.), Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, tom III, PWN, Warszawa 2010.
 
11.
Zimbardo P. G., Ruch F. L., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1998.
 
12.
Trempała J., Czyżowska D., Rozwój moralny, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, tom III, PWN, Warszawa 2010.
 
13.
Piaget J., Rozwój ocen moralnych dziecka, tłum. T. Kołakowska, PWN, Warszawa 1967.
 
14.
Kotłowski K., Filozofia wartości a zadania pedagogiki, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968.
 
15.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów (Dz.U. 2009, Nr 4, poz. 17).
 
16.
Łobocki M., Teoria wychowania, Impuls, Kraków 2010.
 
17.
Denek K., Wartości i cele edukacji szkolnej, Edytor, Poznań–Toruń 1994.
 
18.
Kowalczyk S., Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, KUL, Lublin 2006.
 
19.
Chałas K., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, tom I, KUL, Lublin–Kielce 2006.
 
20.
Siellawa-Kolbowska K., Praca wychowawcza w drugim roku działalności gimnazjów, w: Zmiany w systemie oświaty. Wyniki badań empirycznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
 
21.
Biblioteczka reformy, O wychowaniu w szkole, nr 13, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999.
 
22.
Olbrycht K. (red.), Edukacja aksjologiczna. Odpowiedzialność pedagoga, tom II, WUŚ, Katowice 1995.
 
23.
Nawroczyński B., Zasady nauczania, Warszawa 1930.
 
24.
Trzcieniecka-Schneider I., O roli języka w kształtowaniu systemu wartości młodzieży, [w:] K. Olbrycht (red.), Edukacja aksjologiczna. Wymiary – Kierunki – Uwarunkowania, tom I, WUŚ, Katowice 1994.
 
25.
Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom I, PWN, Warszawa 2003.
 
26.
Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Impuls, Kraków 2008.
 
Journals System - logo
Scroll to top