PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (51-67)
AKSJOLOGICZNE KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W POLSCE
 
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wychowanie jest procesem integracji człowieka do wartości. W edukacji wartości tworzą system norm rzutujących na postępowanie zarówno uczniów, jak i wychowawców. Waga i ciężar odpowiedzialności wynikający z kierowania się nimi w szkole jest nie do przecenienia, bowiem taka będzie jakość wychowania, jakie wartości będą przekazywane w treściach, celach i ideałach wychowawczych [1]. Zagadnienie wartości, wartościowania i wychowania aksjologicznego stanowiło i wciąż stanowi przedmiot zainteresowań wielu naukowców z różnych dziedzin nauki.
 
REFERENCJE (26)
1.
Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, RW KUL, Lublin 2000.
 
2.
Popielski K., Psychologia egzystencji. Wartości w życiu, KUL, Lublin 2009.
 
3.
Kołodziński P., Kapiszewski J., Etyka. Liceum i technikum. Podręcznik, Operon, Gdynia 2008.
 
4.
Olbrycht K., Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, WUŚ, Katowice 2000.
 
5.
Chałas K., Wychowanie ku wartościom, Jedność, Lublin–Kielce 2006.
 
6.
Oleś, Rozwój osobowości, w: B. Harwas–Napierała, J. Trempała (red. nauk.), Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, tom III, PWN, Warszawa 2010.
 
7.
Piaget J , Inhelder B., Psychologia dziecka, tłum. Zakrzewska Z., Siedmiogród, Wrocław 1999.
 
8.
Trempała J., Rozwój poznawczy, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red. nauk.), Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, tom III, PWN, Warszawa 2010.
 
9.
Hurme H., Rozwój emocjonalny, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red. nauk.), Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, tom III, PWN, Warszawa 2010.
 
10.
Kowalik S., Rozwój społeczny, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red. nauk.), Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, tom III, PWN, Warszawa 2010.
 
11.
Zimbardo P. G., Ruch F. L., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1998.
 
12.
Trempała J., Czyżowska D., Rozwój moralny, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, tom III, PWN, Warszawa 2010.
 
13.
Piaget J., Rozwój ocen moralnych dziecka, tłum. T. Kołakowska, PWN, Warszawa 1967.
 
14.
Kotłowski K., Filozofia wartości a zadania pedagogiki, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968.
 
15.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów (Dz.U. 2009, Nr 4, poz. 17).
 
16.
Łobocki M., Teoria wychowania, Impuls, Kraków 2010.
 
17.
Denek K., Wartości i cele edukacji szkolnej, Edytor, Poznań–Toruń 1994.
 
18.
Kowalczyk S., Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, KUL, Lublin 2006.
 
19.
Chałas K., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, tom I, KUL, Lublin–Kielce 2006.
 
20.
Siellawa-Kolbowska K., Praca wychowawcza w drugim roku działalności gimnazjów, w: Zmiany w systemie oświaty. Wyniki badań empirycznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
 
21.
Biblioteczka reformy, O wychowaniu w szkole, nr 13, Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999.
 
22.
Olbrycht K. (red.), Edukacja aksjologiczna. Odpowiedzialność pedagoga, tom II, WUŚ, Katowice 1995.
 
23.
Nawroczyński B., Zasady nauczania, Warszawa 1930.
 
24.
Trzcieniecka-Schneider I., O roli języka w kształtowaniu systemu wartości młodzieży, [w:] K. Olbrycht (red.), Edukacja aksjologiczna. Wymiary – Kierunki – Uwarunkowania, tom I, WUŚ, Katowice 1994.
 
25.
Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom I, PWN, Warszawa 2003.
 
26.
Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Impuls, Kraków 2008.