PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (35-52)
Alcoholism, domestic violence, unemployment, the problems of modern families pose a threat to its functioning
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the current social reality, there are many negative phenomena and problems that adversely affect the structure and functioning of individuals and social groups, including the family. Due to be completed the tasks and functions performed reflection on these issues has a significant value for both theorists and practitioners. The collected material was developed based on the current literature and statistical data. Presented text on selected problems of family functioning constitute a threat to its durability. These include alcoholism, unemployment and violence. These problems – their scale, conditions, consequences – should be constantly monitored and family pathological covered a broad institutional support. Although the family in Poland are covered by the support of many of them struggling with the effects of unemployment, alcohol abuse and violence. The problems negatively affect the implementation of family-care functions – education, socialization, emotional – expressive. In families where there are difficulties associated with lack of work, violence or alcoholism appear to conflict, blaming, loss of authority, which threatens maintaining its texture and durability
 
REFERENCES (18)
1.
Baranowska M. (2011). Patologie społeczne. W: I. Wiciak, M. Baranowska, (red.), Wybrane patologie społeczne. Uwarunkowania, przejawy, profilaktyka, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno.
 
2.
Bębas S., (2011). Elementy patologii społecznych we współczesnym świecie. W: S. Bębas, W. Adamczyk-Bębas, (red.), Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej, WSH, Radom.
 
3.
Cekiera Cz. (2007) Uzależnienia – alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu. Profilaktyka, terapia i resocjalizacja. w: B. Urban., J. Stanik, (red.), Resocjalizacja, PWN,Warszawa.
 
4.
Graniewska D. (2001). Rodzina a bezrobocie. Sytuacja w Polsce. W: Z. Tyszka (red.), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Wyd. Nauk. UAM,Poznań.
 
5.
Hołyst B. (2013). Zagrożenia ładu społecznego. (t. 1), PWN, Warszawa.
 
6.
Hołyst B. (2014). Zagrożenia ładu społecznego. (t. 2), PWN, Warszawa.
 
7.
Janus K. (2006). Pedagogika i psychologia. Zagadnienia, pojęcia, terminy. Wyd. Buchmann, Warszawa.
 
8.
Kawula S. (2002). Dziecko w rodzinie ryzyka – zagrożenie socjalne. W: S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Pedagogika rodziny, Wyd. A. Marszałek, Toruń.
 
9.
Marczak H. (1994). Dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, ich sytuacja psychiczna i formy pomocy. W: H. Machel (red.), Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne, Wyd. A. Marszałek, Toruń, s 123.
 
10.
Paczkowska A. (2013). Dziecko doświadczające przemocy – konsekwencje, mechanizmy, terapia. „Niebieska Linia” nr 6 (89).
 
11.
Pierzchała K. (2009). Rodzina – jej definicje i funkcje. W: K. Pierzchała, Cz. Cekiera, (red.), Człowiek a patologie społeczne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
12.
Pospiszyl I. (2007). Przemoc w rodzinie. W: B. Urban, M. Stanik, (red.), Resocjalizacja, PWN, Warszawa.
 
13.
Skowrońska-Pućka A., Cieślińska J. (2014). Dziecko z rodziny z problemem alkoholowym w szkole. „Remedium”, nr 4 (254).
 
14.
Słowik-Gabryjelska A. (2006). Patologie społeczne. Alkoholizm, narkomania, nikotynizm. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 
15.
Szczęsny W.W. (2003). Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa.
 
16.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dz.U.2015.1286,1893,1916.
 
17.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U.2005.180.1493 z późn. zm.
 
18.
Wiciak I. (2011). Uzależnienia. W: I. Wiciak., M. Baranowska, (red.), Wybrane patologie społeczne. Uwarunkowania, przejawy, profilaktyka, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno.
 
Journals System - logo
Scroll to top