PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (35-52)
Alkoholizm, przemoc, bezrobocie jako problemy współczesnej rodziny stanowiące zagrożenie dla jej funkcjonowania
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W obecnej rzeczywistości społecznej występuje wiele negatywnych zjawisk i problemów, które niekorzystnie wpływają na strukturę i funkcjonowanie jednostek i grup społecznych, w tym rodziny. Ze względu na wypełniane zadania i realizowane funkcje refleksja nad tymi zagadnieniami ma znaczącą wartość zarówno dla teoretyków, jak i praktyków. Zgromadzony materiał został opracowany na podstawie aktualnej literatury przedmiotu i danych statystycznych. Przedstawiony tekst dotyczy wybranych problemów funkcjonowania rodziny stanowiących zagrożenie dla jej trwałości. Są to alkoholizm, bezrobocie i przemoc. Te problemy – ich skala, uwarunkowania, konsekwencje – powinny być nieustannie monitorowane, a rodziny patologiczne objęte szerokim wsparciem instytucjonalnym. Chociaż rodziny w Polsce objęte są wsparciem, wiele z nich zmaga się ze skutkami braku zatrudnienia, nadużywania alkoholu czy stosowania przemocy. Problemy negatywnie wpływają na realizowanie przez rodzinę funkcji opiekuńczo-wychowawczej, socjalizacyjnej, emocjonalno-ekspresyjnej. W rodzinie, w której występują trudności związane z brakiem pracy, przemocą czy alkoholizmem, pojawiają się konflikty, obwinianie się, utrata autorytetu, co zagraża zachowaniu jej struktury i trwałości.
 
REFERENCJE (18)
1.
Baranowska M. (2011). Patologie społeczne. W: I. Wiciak, M. Baranowska, (red.), Wybrane patologie społeczne. Uwarunkowania, przejawy, profilaktyka, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno.
 
2.
Bębas S., (2011). Elementy patologii społecznych we współczesnym świecie. W: S. Bębas, W. Adamczyk-Bębas, (red.), Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej, WSH, Radom.
 
3.
Cekiera Cz. (2007) Uzależnienia – alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu. Profilaktyka, terapia i resocjalizacja. w: B. Urban., J. Stanik, (red.), Resocjalizacja, PWN,Warszawa.
 
4.
Graniewska D. (2001). Rodzina a bezrobocie. Sytuacja w Polsce. W: Z. Tyszka (red.), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Wyd. Nauk. UAM,Poznań.
 
5.
Hołyst B. (2013). Zagrożenia ładu społecznego. (t. 1), PWN, Warszawa.
 
6.
Hołyst B. (2014). Zagrożenia ładu społecznego. (t. 2), PWN, Warszawa.
 
7.
Janus K. (2006). Pedagogika i psychologia. Zagadnienia, pojęcia, terminy. Wyd. Buchmann, Warszawa.
 
8.
Kawula S. (2002). Dziecko w rodzinie ryzyka – zagrożenie socjalne. W: S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Pedagogika rodziny, Wyd. A. Marszałek, Toruń.
 
9.
Marczak H. (1994). Dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, ich sytuacja psychiczna i formy pomocy. W: H. Machel (red.), Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne, Wyd. A. Marszałek, Toruń, s 123.
 
10.
Paczkowska A. (2013). Dziecko doświadczające przemocy – konsekwencje, mechanizmy, terapia. „Niebieska Linia” nr 6 (89).
 
11.
Pierzchała K. (2009). Rodzina – jej definicje i funkcje. W: K. Pierzchała, Cz. Cekiera, (red.), Człowiek a patologie społeczne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
12.
Pospiszyl I. (2007). Przemoc w rodzinie. W: B. Urban, M. Stanik, (red.), Resocjalizacja, PWN, Warszawa.
 
13.
Skowrońska-Pućka A., Cieślińska J. (2014). Dziecko z rodziny z problemem alkoholowym w szkole. „Remedium”, nr 4 (254).
 
14.
Słowik-Gabryjelska A. (2006). Patologie społeczne. Alkoholizm, narkomania, nikotynizm. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 
15.
Szczęsny W.W. (2003). Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa.
 
16.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dz.U.2015.1286,1893,1916.
 
17.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U.2005.180.1493 z późn. zm.
 
18.
Wiciak I. (2011). Uzależnienia. W: I. Wiciak., M. Baranowska, (red.), Wybrane patologie społeczne. Uwarunkowania, przejawy, profilaktyka, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno.
 
Journals System - logo
Scroll to top