PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK
 
CHAPTERS
Rozdział I Wymiar społeczny: problemy społeczno-demograficzne
Expansiveness and the problem of regional depopulation
Małgorzata Niklewicz-Pijaczyńska
15-34
Rozdział II Wymiar ekonomiczny: rozwój gospodarczy Polski a wykluczenie społeczne
Rozdział III Wymiar polityczny: bezpieczeństwo głównym wyzwaniem współczesności
Rozdział IV Wymiar kulturowy: wiara, kultura, wartości
269-286
 
REFERENCES (24)
1.
Baranowska M. (2011). Patologie społeczne. W: I. Wiciak, M. Baranowska, (red.), Wybrane patologie społeczne. Uwarunkowania, przejawy, profilaktyka, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno.
 
2.
Bębas S., (2011). Elementy patologii społecznych we współczesnym świecie. W: S. Bębas,. W. Adamczyk-Bębas, (red.), Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej, WSH, Radom.
 
3.
Cekiera Cz. (2007) Uzależnienia – alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu. Profilaktyka, terapia i resocjalizacja. w: B. Urban., J. Stanik, (red.), Resocjalizacja, PWN,Warszawa.
 
4.
Graniewska D. (2001). Rodzina a bezrobocie. Sytuacja w Polsce. W: Z. Tyszka (red.), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Wyd. Nauk. UAM,Poznań.
 
5.
Hołyst B. (2013). Zagrożenia ładu społecznego. (t. 1), PWN, Warszawa.
 
6.
Hołyst B. (2014). Zagrożenia ładu społecznego. (t. 2), PWN, Warszawa.
 
7.
Janus K. (2006). Pedagogika i psychologia. Zagadnienia, pojęcia, terminy. Wyd. Buchmann, Warszawa.
 
8.
Kawula S. (2002). Dziecko w rodzinie ryzyka – zagrożenie socjalne. W: S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Pedagogika rodziny, Wyd. A. Marszałek, Toruń.
 
9.
Marczak H. (1994). Dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem, ich sytuacja psychiczna i formy pomocy. W: H. Machel (red.), Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne, Wyd. A. Marszałek, Toruń, s 123.
 
10.
Paczkowska A. (2013). Dziecko doświadczające przemocy – konsekwencje, mechanizmy, terapia. „Niebieska Linia” nr 6 (89).
 
11.
Pierzchała K. (2009). Rodzina – jej definicje i funkcje. W: K. Pierzchała, Cz. Cekiera, (red.), Człowiek a patologie społeczne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
12.
Pospiszyl I. (2007). Przemoc w rodzinie. W: B. Urban, M. Stanik, (red.), Resocjalizacja, PWN, Warszawa.
 
13.
Skowrońska-Pućka A., Cieślińska J. (2014). Dziecko z rodziny z problemem alkoholowym w szkole. „Remedium”, nr 4 (254).
 
14.
Słowik-Gabryjelska A. (2006). Patologie społeczne. Alkoholizm, narkomania, nikotynizm. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 
15.
Szczęsny W.W. (2003). Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa.
 
16.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dz.U.2015.1286,1893,1916.
 
17.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U.2005.180.1493 z późn. zm.
 
18.
Wiciak I. (2011). Uzależnienia. W: I. Wiciak., M. Baranowska, (red.), Wybrane patologie społeczne. Uwarunkowania, przejawy, profilaktyka, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno.
 
19.
Bezrobocie rejestrowane, Publiczne Służby Zatrudnienia, 2016, http://psz.praca.gov.pl/rynek-... (data dostępu: 25.02.2016).
 
20.
Małżeństwa i dzietność w Polsce, GUS 2016, http://stat.gov.pl/obszary-tem... (data dostępu: 20.02.2016).
 
21.
Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku, GUS, 2015, http://stat.gov.pl/obszary-tem... (data dostępu: 20.02.2016).
 
22.
Przemoc w rodzinie, Komenda Główna Policji, 2016, http://statystyka.policja.pl/s... (data dostępu: 25.02.2016).Warunki życia rodzin w Polsce, GUS, 2014, http://stat.gov.pl/.
 
23.
obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/warunki-zycia-rodzin-w-polsce,13,1.html (data dostępu: 20.02.2016).
 
24.
Wsparcie dla rodzin z dziećmi, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2016, https://www.mpips.gov.pl/wspar... (data dostępu: 20.02.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top