PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (217-232)
Preventive functionings of Police but the social safety
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the article preventive functionings of Police and their impact on safety were described. A structure of Police as the subject was discussed in the security system and of public order, organization of Police, tasks of Police, strategies of functionings of Police, the basic concepts associated with the crime prevention, preventive tactics grasping issues of ways and methods of preventing actions of criminal activity, systems of the activation. Tools serving the realization of the improvement in the safety were presented social. An essential role of Police was noticed in the system of the state security, which besides other services, i.e. the Border Guard, the military police, the Internal Security Agency, the Foreign Intelligence Agency and the Central Anticorruption Office, has the task of being based on a guard of the state security and citizens. They mentioned that functionings of Police should aim also at ensuring constitutional order, political stability, democracy and the public order. A superior role of preventive programs in the widely comprehended safety assurance was highlighted social, for propagating them in groups peculiarly exposed to crime-related behaviours. Amongst addressees of preventive action they distinguished, young people as group particularly susceptible to diverse influences, where it is necessary to carry preventive programs out with the great commitment. They showed that their correct conduct in the more distant perspective could effectively contribute to reduce crime and hence the improvement in the safety.
 
REFERENCES (19)
1.
Brzeziński M. (2009). Rodzaje bezpieczeństwa państwa. w: M. Brzeziński, S. Sulowski, (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 33−41.
 
2.
Czop A. (2005). Rządowy „Program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży” jako istotny element polityki państwa w obszarze przeciwdziałania przemocy i agresji wśród nieletnich − rola policji w jego realizacji. w: E. Krzyżak-Szymańska, A. Szymański (red.), Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży − zagrożenia cywilizacyjne w aspektach: pedagogicznym, instytucjonalnym i legislacyjnym, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach oraz Szkoły Policji w Katowicach, Mysłowice, s. 150−156.
 
3.
Gramatyka M. (2011). Systemy aktywizacji społeczeństwa i próby ich adaptacji w Polsce. w: T. Widła (red.), Obszary badawcze współczesnej kryminalistyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice s. 39−51.
 
4.
Hołyst B. (2006). Wiktymologia, Wydawnictwo Lexis Nesis, Warszawa.
 
5.
Kasprzak J., Kasprzak W., Młodziejowski B. (2015). Kryminalistyka. Zarys systemu, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
6.
Leszczyński M. (2011). Bezpieczeństwo społeczne a współczesne państwo, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, nr 2/2011, s. 4−5.
 
7.
Mirska A., (2009). Policja jako podstawowy podmiot w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego. w: M. Brzeziński, S. Sulowski, (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 208−227.
 
8.
Skrabacz A. (2012). Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 
9.
Sulowski S. (2009). O nowym paradygmacie bezpieczeństwa w erze globalizacji. W: M. Brzeziński, S. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 11−21.
 
10.
Tyburska A. (2006). Działania profilaktyczne Policji. W: J. Królikowska (red.), Problemy społeczne w grze politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa s. 219.
 
11.
Widacki J., Kryminalistyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 
12.
Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. 2015.355, tekst jednolity.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej. 2007. 155. 1093, ze zm.
 
14.
Grąbczewski R., Bezpieczeństwo ludzkie, https://pl.wikipedia.org/wiki/..., 2013 (data dostępu: 04.03.2016).
 
15.
Kaczmarczyk E., Programy narodowe, rządowe, w ramach których Policja zobowiązana jest do przedkładania informacji do sprawozdań z ich realizacji, 2015, http://bip.kgp.policja.gov.pl/..., (data dostępu: 04.03.2016).
 
16.
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Coraz bezpieczniej w województwie śląskim, 2016, http://slaska.policja.gov.pl/k... (data dostępu: 04.03.2016).
 
17.
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Inauguracja kampanii „Daj znak” 2016, http://slaska.policja.gov.pl/k... (data dostępu: 04.03.2016).
 
18.
Kowalczuk K., Komunikat z badań CBOS nr 65/2015, Polacy o bezpieczeństwie wkraju i miejscu zamieszkania, 2015, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/201..., (data dostępu: 04.03.2016).
 
19.
Surdacki R., Bezpieczeństwo polityczne Polski − co sądzą o tym Polacy, 2014, http://www.nowastrategia.org.p... (data dostępu: 04.03.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top