PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (217-232)
Działania profilaktyczne Policji a bezpieczeństwo społeczne
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono działania profilaktyczne Policji i ich wpływ na bezpieczeństwo. Omówiono strukturę Policji jako podmiotu w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizację Policji, zadania Policji, strategie działań Policji, podstawowe pojęcia związane z zapobieganiem przestępczości, taktyki profilaktyczne obejmujące problematykę sposobów i metod poczynań zapobiegających działalności przestępczej, systemy aktywizacji. Przedstawiono narzędzia służące realizacji poprawy bezpieczeństwa społecznego. Zauważono podstawową rolę Policji w systemie bezpieczeństwa państwa, która obok innych służb, tj. Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne, ma za zadanie stać na straży bezpieczeństwa państwa i obywateli. Nadmieniono, że działania Policji powinny zmierzać także do zapewnienia konstytucyjnego porządku, stabilności politycznej, demokracji i porządku publicznego. Uwypuklono nadrzędną rolę programów profilaktycznych w szeroko pojętym zapewnieniu bezpieczeństwa społecznego, ich propagowaniu w grupach szczególnie narażonych na zachowania kryminogenne. Wśród adresatów działań profilaktycznych wyróżniono młodzież jako grupę szczególnie podatną na różnorodne wpływy, gdzie programy profilaktyczne powinno realizować się z dużym zaangażowaniem. Wskazano, że ich prawidłowe przeprowadzenie w dalszej perspektywie może skutecznie przyczynić się do zmniejszenia przestępczości, a tym samym poprawy bezpieczeństwa.
 
REFERENCJE (19)
1.
Brzeziński M. (2009). Rodzaje bezpieczeństwa państwa. w: M. Brzeziński, S. Sulowski, (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 33−41.
 
2.
Czop A. (2005). Rządowy „Program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży” jako istotny element polityki państwa w obszarze przeciwdziałania przemocy i agresji wśród nieletnich − rola policji w jego realizacji. w: E. Krzyżak-Szymańska, A. Szymański (red.), Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży − zagrożenia cywilizacyjne w aspektach: pedagogicznym, instytucjonalnym i legislacyjnym, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach oraz Szkoły Policji w Katowicach, Mysłowice, s. 150−156.
 
3.
Gramatyka M. (2011). Systemy aktywizacji społeczeństwa i próby ich adaptacji w Polsce. w: T. Widła (red.), Obszary badawcze współczesnej kryminalistyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice s. 39−51.
 
4.
Hołyst B. (2006). Wiktymologia, Wydawnictwo Lexis Nesis, Warszawa.
 
5.
Kasprzak J., Kasprzak W., Młodziejowski B. (2015). Kryminalistyka. Zarys systemu, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 
6.
Leszczyński M. (2011). Bezpieczeństwo społeczne a współczesne państwo, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, nr 2/2011, s. 4−5.
 
7.
Mirska A., (2009). Policja jako podstawowy podmiot w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego. w: M. Brzeziński, S. Sulowski, (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 208−227.
 
8.
Skrabacz A. (2012). Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 
9.
Sulowski S. (2009). O nowym paradygmacie bezpieczeństwa w erze globalizacji. W: M. Brzeziński, S. Sulowski (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, s. 11−21.
 
10.
Tyburska A. (2006). Działania profilaktyczne Policji. W: J. Królikowska (red.), Problemy społeczne w grze politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa s. 219.
 
11.
Widacki J., Kryminalistyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 
12.
Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. 2015.355, tekst jednolity.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej. 2007. 155. 1093, ze zm.
 
14.
Grąbczewski R., Bezpieczeństwo ludzkie, https://pl.wikipedia.org/wiki/..., 2013 (data dostępu: 04.03.2016).
 
15.
Kaczmarczyk E., Programy narodowe, rządowe, w ramach których Policja zobowiązana jest do przedkładania informacji do sprawozdań z ich realizacji, 2015, http://bip.kgp.policja.gov.pl/..., (data dostępu: 04.03.2016).
 
16.
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Coraz bezpieczniej w województwie śląskim, 2016, http://slaska.policja.gov.pl/k... (data dostępu: 04.03.2016).
 
17.
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Inauguracja kampanii „Daj znak” 2016, http://slaska.policja.gov.pl/k... (data dostępu: 04.03.2016).
 
18.
Kowalczuk K., Komunikat z badań CBOS nr 65/2015, Polacy o bezpieczeństwie wkraju i miejscu zamieszkania, 2015, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/201..., (data dostępu: 04.03.2016).
 
19.
Surdacki R., Bezpieczeństwo polityczne Polski − co sądzą o tym Polacy, 2014, http://www.nowastrategia.org.p... (data dostępu: 04.03.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top