PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (299-311)
Chances of integration Romani people in Poland in 1st decade of 21st century
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Modern Roma minority living in Polish territory is only partially integrated into the majority society. In order to improve the situation European Union funds are used. They inspire projects aimed at stimulation of the Roma in the labour market as well as increase their awareness of issues related to the health care. Funds are also used to improve education, especially among Roma children and youth. In most activities related to education the parents are also involved. The authorities try to teach the Roma self-realization and show them the need to get an education that will affect their later employment. A huge impact on the pace of integration belong to Roma organizations. Most often they are responsible for the funds distribution received for the specific projects. Activities also contribute significantly to the growth of interest among the Roma to the training opportunities and additional courses. Despite the existing barriers between Roma minority and the rest of society integration steadily increases.
 
REFERENCES (35)
1.
Adamczyk A. (2011). Romni wśród Romów. Kobieta w kulturze romskiej, „Przegląd Polityczny”, nr 2, s. 37‒44.
 
2.
Barwiński M. (2014). Struktura narodowościowa Polski w świetle wyniku spisu powszechnego z 2011 roku, „Przegląd Geograficzny”, nr 2, s. 217–241.
 
3.
Caban A.(2011). Kapitał ludzki – dobre praktyki, „Kwartalnik romski”, nr 2, s. 5.
 
4.
Chrabąszcz R. i Gałecki A. (2010). Rozmieszczenie terytorialne społeczności romskiej w Polsce. W S. Mazur (red.), Krajowe i wspólnotowe polityki publiczne wobec mniejszości romskiej – mapa aktywności społeczno-gospodarczej Romów, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 23–48.
 
5.
Chromiec E., (2011). Społeczność romska w Polsce a szanse integracji społecznej. W: A. Frąckowiak-Adamska i A. Śledzińska-Simon (red.), Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 91–108.
 
6.
Czwarty raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013.
 
7.
Ficowski J. (1986). Cyganie na polskich drogach, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 
8.
Filipiak L. (2011). Kwestia romska w polskiej polityce okresu transformacji.W: T. Szyszlak (red.), Kwestia romska w polityce państw Europy Środkowej i Wschodniej, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław, s. 27–48.
 
9.
Gierała Z., (2014). Rodzina Głowackich, „Kwartalnik romski”, nr 5, s. 12–17.
 
10.
Grzelak J. i Kledzik E. (2011). Znajomość języka polskiego a integracja Romów w Polsce – zarys problemu, „Porównania”, nr 9, s. 298–306.
 
11.
Grzymała-Moszczyńska H., Barzykowski K., Dzida D., Grzymała-Moszczyńska J. i Kosno M. (2011). Dziecko uwikłane. Sytuacja dzieci romskich wpolskim systemie edukacji oraz ich funkcjonowanie poznawcze i językowe, [w:] B. Weigl i M. Różycka (red.), Romowie 2011. Życie na pograniczu, Wydawnictwo SWPS, Warszawa, s. 56–88.
 
12.
Huczko A. (2011). Szczecineccy Romowie się szkolą, „Romano Atmo”, nr 2, s. 18–19.
 
13.
Jagielski W. (2011). Przedsiębiorczość romska, „Kwartalnik romski”, nr 3, s. 6–8.
 
14.
Jakimik E.A. (2009). Romowie. Koczownictwo, osiadły tryb życia – wybór, konieczność czy przymus?, Związek Romów Polskich, Szczecinek.
 
15.
Kapralski S. (2010). Od redakcji, „Studia Romologica”, nr 3, s. 11–20.
 
16.
Kapralski S. (2011). Pamięć i tożsamość. Przemiany współczesnych tożsamości Romów w kontekście doświadczenia Zagłady, „Studia Socjologiczne”, nr 3, s. 29–54.
 
17.
Koganova V. i Kopecky P. (2005). Romska problematika na pozadi vybranych faktov zo slovenskej a rumunskej reality, „Stredoevropske politicke studie”, nr 2–3, s. 322–336.
 
18.
Kowarska A. (2014). Romowie w Płocku: życie w mieście a sposób konstruowania tożsamości społecznej, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, nr 6, s. 33–47.
 
19.
Kowarska A. (2010). Stereotyp czy tradycja? O etosie wędrowcy i wartościowaniu przestrzeni u polskich Romów, Związek Romów Polskich, Szczecinek.
 
20.
Kruszewski T. (2008). Współczesna prasa mniejszości etnicznych w Polsce w przestrzeni społecznej – wybrane obszary, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, nr 1, s. 41–56.
 
21.
Kubrak A. (2010). Holokaust na łamach periodyków romskich – bibliografia, „Studia Romologica”, nr 3, s. 197–210.
 
22.
Kupczyk A. (2012). Status prawny Romów w Polsce a regulacje prawne w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W: Ł. Machaj (red.), Varia Doctrinalia, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 147–162.
 
23.
Kwadrans Ł. (2008). Edukacja Romów. Studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław.
 
24.
Kwadrans Ł. (2015). Propozycje projektowania zmian w stereotypowym postrzeganiu Romów w Polsce XXI wieku na przykładzie działalności Fundacji Integracji Społecznej PROM, „Parezja”, nr 2, s. 49–65.
 
25.
Kwadrans Ł.(2015). Romopedia. Encyklopedia wiedzy o Romach, Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław.
 
26.
Leśniak M. (2014). Edukacja, zatrudnienie, kultura – kierunki integracji małopolskich Romów. W: S. Sorys (red.), Kierunki integracji małopolskich Romów, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, s. 89–130.
 
27.
Mróz L. (2010). Cyganie – Romowie. W: W. Tygielski i M. Kopczyński (red.), Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczpospolitej, Muzeum Historii Polski, Warszawa, s. 161–182.
 
28.
Nowicki T. (2015). Badanie ku zmianie. Integracja i opór romskich rodzin wobec polityki wysiedlenia, ,,Pedagogika Społeczna”, nr 1, s. 207–243.
 
29.
Paszko A. (2007). Doświadczenia krajowe w zakresie rozwiązywania problemów mniejszości romskiej na rynku pracy. W: M. Zawicki (red.), Romowie na rynku pracy – problemy i sposoby ich rozwiązywania, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 29–44.
 
30.
Sowińska I. (2013). Porrajmos. Wytwarzanie pamięci zagłady Cyganów w kinie najnowszym, „Zarządzanie w kulturze”, nr 3, s. 227–237.
 
31.
Świętek A., Kurek S., Osuch W. i Rachwał T. (2014), Jak edukować dzieci romskie?, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków.
 
32.
Talewicz-Kwiatkowska J. (2013). Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
33.
Telewicz-Kwiatkowska J. (2012). Programy pomocowe dla Romów. Nadzieja na zmiany czy zmarnowana szansa?, „Zarządzanie w Kulturze”, nr 13, s. 153–170.
 
34.
Tondryk M. (2011). Romowie na Słowacji i w Polsce – dylematy przetrwania i rozwoju państw w XXI wieku, „Kultura i Polityka: zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera”, nr 10, s. 163–175.
 
35.
Rządowy program integracji Romów przyjęty. „To spycha nas na margines”, http://www.tvn24.pl/wiadomosci... (data dostępu: 20.03.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top