PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (299-311)
Szanse na integrację polskich Romów w I dekadzie XXI wieku
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Współczesna mniejszość romska zamieszkująca teren Polski jest tylko w części zintegrowana z większością społeczeństwa. W celu poprawy integracji wykorzystywane są środki z funduszy Unii Europejskiej. Dzięki nim organizowane są projekty, które mają na celu aktywizację Romów na rynku pracy, a także zwiększenie ich świadomości w kwestiach związanych z ochroną zdrowia. Środki są również wykorzystywane na poprawę edukacji, głównie wśród dzieci i młodzieży romskiej. W większość działań związanych ze szkolnictwem zaangażowani są także rodzice. Władze starają się zaszczepić w środowiskach romskich chęć samorealizacji oraz potrzeby uzyskania wykształcenia, które będzie wpływało na znalezienie przez nich później pracy. Ogromny wpływ na tempo integracji mają organizacje romskie. Najczęściej to one są odpowiedzialne za rozdzielanie uzyskanych funduszy na poszczególne projekty. Działania przez nie podejmowane wpłynęły znacząco także na wzrost zainteresowania wśród Romów szkoleniami i kursami dokształcającymi. Mimo istniejących barier na linii: mniejszość romska a reszta społeczeństwa następuje zwiększająca się integracja.
 
REFERENCJE (35)
1.
Adamczyk A. (2011). Romni wśród Romów. Kobieta w kulturze romskiej, „Przegląd Polityczny”, nr 2, s. 37‒44.
 
2.
Barwiński M. (2014). Struktura narodowościowa Polski w świetle wyniku spisu powszechnego z 2011 roku, „Przegląd Geograficzny”, nr 2, s. 217–241.
 
3.
Caban A.(2011). Kapitał ludzki – dobre praktyki, „Kwartalnik romski”, nr 2, s. 5.
 
4.
Chrabąszcz R. i Gałecki A. (2010). Rozmieszczenie terytorialne społeczności romskiej w Polsce. W S. Mazur (red.), Krajowe i wspólnotowe polityki publiczne wobec mniejszości romskiej – mapa aktywności społeczno-gospodarczej Romów, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 23–48.
 
5.
Chromiec E., (2011). Społeczność romska w Polsce a szanse integracji społecznej. W: A. Frąckowiak-Adamska i A. Śledzińska-Simon (red.), Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 91–108.
 
6.
Czwarty raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013.
 
7.
Ficowski J. (1986). Cyganie na polskich drogach, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 
8.
Filipiak L. (2011). Kwestia romska w polskiej polityce okresu transformacji.W: T. Szyszlak (red.), Kwestia romska w polityce państw Europy Środkowej i Wschodniej, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław, s. 27–48.
 
9.
Gierała Z., (2014). Rodzina Głowackich, „Kwartalnik romski”, nr 5, s. 12–17.
 
10.
Grzelak J. i Kledzik E. (2011). Znajomość języka polskiego a integracja Romów w Polsce – zarys problemu, „Porównania”, nr 9, s. 298–306.
 
11.
Grzymała-Moszczyńska H., Barzykowski K., Dzida D., Grzymała-Moszczyńska J. i Kosno M. (2011). Dziecko uwikłane. Sytuacja dzieci romskich wpolskim systemie edukacji oraz ich funkcjonowanie poznawcze i językowe, [w:] B. Weigl i M. Różycka (red.), Romowie 2011. Życie na pograniczu, Wydawnictwo SWPS, Warszawa, s. 56–88.
 
12.
Huczko A. (2011). Szczecineccy Romowie się szkolą, „Romano Atmo”, nr 2, s. 18–19.
 
13.
Jagielski W. (2011). Przedsiębiorczość romska, „Kwartalnik romski”, nr 3, s. 6–8.
 
14.
Jakimik E.A. (2009). Romowie. Koczownictwo, osiadły tryb życia – wybór, konieczność czy przymus?, Związek Romów Polskich, Szczecinek.
 
15.
Kapralski S. (2010). Od redakcji, „Studia Romologica”, nr 3, s. 11–20.
 
16.
Kapralski S. (2011). Pamięć i tożsamość. Przemiany współczesnych tożsamości Romów w kontekście doświadczenia Zagłady, „Studia Socjologiczne”, nr 3, s. 29–54.
 
17.
Koganova V. i Kopecky P. (2005). Romska problematika na pozadi vybranych faktov zo slovenskej a rumunskej reality, „Stredoevropske politicke studie”, nr 2–3, s. 322–336.
 
18.
Kowarska A. (2014). Romowie w Płocku: życie w mieście a sposób konstruowania tożsamości społecznej, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, nr 6, s. 33–47.
 
19.
Kowarska A. (2010). Stereotyp czy tradycja? O etosie wędrowcy i wartościowaniu przestrzeni u polskich Romów, Związek Romów Polskich, Szczecinek.
 
20.
Kruszewski T. (2008). Współczesna prasa mniejszości etnicznych w Polsce w przestrzeni społecznej – wybrane obszary, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, nr 1, s. 41–56.
 
21.
Kubrak A. (2010). Holokaust na łamach periodyków romskich – bibliografia, „Studia Romologica”, nr 3, s. 197–210.
 
22.
Kupczyk A. (2012). Status prawny Romów w Polsce a regulacje prawne w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W: Ł. Machaj (red.), Varia Doctrinalia, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 147–162.
 
23.
Kwadrans Ł. (2008). Edukacja Romów. Studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji, Fundacja Integracji Społecznej Prom, Wrocław.
 
24.
Kwadrans Ł. (2015). Propozycje projektowania zmian w stereotypowym postrzeganiu Romów w Polsce XXI wieku na przykładzie działalności Fundacji Integracji Społecznej PROM, „Parezja”, nr 2, s. 49–65.
 
25.
Kwadrans Ł.(2015). Romopedia. Encyklopedia wiedzy o Romach, Fundacja Integracji Społecznej PROM, Wrocław.
 
26.
Leśniak M. (2014). Edukacja, zatrudnienie, kultura – kierunki integracji małopolskich Romów. W: S. Sorys (red.), Kierunki integracji małopolskich Romów, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, s. 89–130.
 
27.
Mróz L. (2010). Cyganie – Romowie. W: W. Tygielski i M. Kopczyński (red.), Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczpospolitej, Muzeum Historii Polski, Warszawa, s. 161–182.
 
28.
Nowicki T. (2015). Badanie ku zmianie. Integracja i opór romskich rodzin wobec polityki wysiedlenia, ,,Pedagogika Społeczna”, nr 1, s. 207–243.
 
29.
Paszko A. (2007). Doświadczenia krajowe w zakresie rozwiązywania problemów mniejszości romskiej na rynku pracy. W: M. Zawicki (red.), Romowie na rynku pracy – problemy i sposoby ich rozwiązywania, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 29–44.
 
30.
Sowińska I. (2013). Porrajmos. Wytwarzanie pamięci zagłady Cyganów w kinie najnowszym, „Zarządzanie w kulturze”, nr 3, s. 227–237.
 
31.
Świętek A., Kurek S., Osuch W. i Rachwał T. (2014), Jak edukować dzieci romskie?, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków.
 
32.
Talewicz-Kwiatkowska J. (2013). Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
33.
Telewicz-Kwiatkowska J. (2012). Programy pomocowe dla Romów. Nadzieja na zmiany czy zmarnowana szansa?, „Zarządzanie w Kulturze”, nr 13, s. 153–170.
 
34.
Tondryk M. (2011). Romowie na Słowacji i w Polsce – dylematy przetrwania i rozwoju państw w XXI wieku, „Kultura i Polityka: zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera”, nr 10, s. 163–175.
 
35.
Rządowy program integracji Romów przyjęty. „To spycha nas na margines”, http://www.tvn24.pl/wiadomosci... (data dostępu: 20.03.2016).
 
Journals System - logo
Scroll to top