PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (131-148)
Economic inequalities and a place of living: the case of rural population in Poland
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Discussions over the scale and impact of economic inequalities on the economy and socio-political system have been carried out for a long time. However, the results of research on these inequalities are ambiguous and cause a number controversies. The are differences in determining their level, defining development trends, but also in measuring them. The paper focuses on the territorial dimension of economic inequality in Poland. In particular it tries to answer the question to what extent this phenomenon refers to the rural population. The level of economic inequality between urban and rural population and within the latter group was defined, as well as its selected determinants were indicated. In the analyses the selected aspects of economic inequality concerning incomes, self-evaluation of financial condition and material deprivation was considered. According to the available empirical data it should be concluded that in 2007–2014 in Poland the economic inequalities between urban and rural population remained significant, although their level decreased. The average income of rural households were more than one-quarter lower than in the households located in urban areas. As a consequence, in rural areas due to limited amount of funds the daily difficulties, particularly with important spendings, were reported more frequently.
 
REFERENCES (30)
1.
Chmielewska B. (2013). Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 
2.
Chmieliński P. (2013). Ludność wiejska na rynku pracy. Zarobkowanie, bezrobocie, przedsiębiorczość i praca za granicą w latach 2005–2011, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 
3.
Cingano F. (2014). Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth, OECD, Paris.
 
4.
Czykier-Wierzba D. (1998). Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 
5.
Dabla-Norris E., Kochhar K., Ricka F., Suphaphiphat N. i Tsounta E., Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective, IMF Staff Discussion Notes.
 
6.
Dudek M. i Chmieliński P. (2013). Seeking for opportunities: Livelihood strategies in the challenge of peripherality, „The Journal of Rural and Community Development”, nr 10 (1), s. 191–207.
 
7.
Esping-Andersen G. i Myles J. (2013). Economic inequality and the welfare state. W: W. Salverda, B. Nolan i T.M. Smeeding (red.), The Oxford Handbook of Economic Inequality, Oxford Univesity Press, Oxford, s. 639–664.
 
8.
Friedland W.H. (1998). Przyszłość socjologii wsi w dobie zmierzchu społeczności wiejskiej. W: K. Gorlach (red.), Socjologia wsi w Ameryce Północnej, UMK, Toruń s. 23–38.
 
9.
GUS (2011). Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2009), Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
10.
GUS (2011b). Obszary wiejskie w Polsce, Olsztyn, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
11.
GUS (2012). Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2011), Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
12.
GUS (2013). Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000–2011. Zróżnicowanie miasto-wieś, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
13.
GUS (2015). Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2014), Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
14.
GUS (2015b). Budżety gospodarstw domowych w 2014 roku, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
15.
IMF (International Monetary Found) (2007). World economic outlook. Globalisation and inequality, IMF Publication Services, Waszyngton.
 
16.
Kalinowski S. i Łuczka-Bakuła W. (2007). Ubóstwo ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań.
 
17.
Kalinowski S. (2015). Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, PWN, Warszawa.
 
18.
Komunikat Komisji (2010). Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020.
 
19.
Kozera A., Stanisławska J. i Wysocki F. (2014). Sytuacja finansowa gospodarstw domowych zamieszkujących obszary wiejskie w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, nr 101(2), „Wieś Jutra”, Warszawa, s. 91–101.
 
20.
Łopaciuk W. (red.) i Judzińska A. (2014). Wpływ WPR na rolnictwo w latach 2004–2012, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 
21.
Marini M.B. i Mooney P.H. (2006). Rural economies. W: P. Clocke, T. Marsden, P. Mooney (red.), Handbook of Rural Studies, Sage, London, s. 91–103.
 
22.
NBP, (2015). Zasobność gospodarstw domowych w Polsce. Raport z badania pilotażowego 2014, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa.
 
23.
Owsiak S. (2012). Społeczny wymiar kryzysu – lekcja dla przyszłości, „Biuletyn PTE”, nr 2 (56), PTE, Warszawa.
 
24.
Panek T. i Czapiński J. (2013). Warunki życia gospodarstw domowych. Dochody i sposób gospodarowania dochodami. W: Diagnoza Społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport, „Contemporary Economics”, nr 7 [nr specjalny], s. 40–53.
 
25.
Piketty T. (2014), Capital in the twenty-first century, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
 
26.
Samuelson P.A. (1996). Nordhaus W.D., Ekonomia 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 
27.
Stiglitz J.E. (2013). The proce of inequality. How today’s divided socjety endangers our future, W.W. Norton and Company Inc., New York.
 
28.
Wołoszyn A. i Wysocki F. (2014). Nierówności w rozkładzie dochodów i wydatków gospodarstw domowych rolników w Polsce, „Roczniki Naukowe SERiA”, nr 16 (6), s. 535–540.
 
29.
Sutowski M., Przyszłość polskich nierówności, Instytut Obywatelski, 2015, http://www.instytutobywatelski... (data dostępu: 10.11.2015).
 
30.
Szelewa D. i Polakowski M., O nierównościach wąsko. To wygodne (polemika), „Dziennik Opinii” Krytyka Polityczna, 2015, http://www.krytykapolityczna.p... (data dostępu: 11.10.2015).
 
Journals System - logo
Scroll to top