PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (131-148)
Nierówności ekonomiczne amiejsce zamieszkania: sytuacja ludności wiejskiej w Polsce
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dyskusja na temat skali i wpływu nierówności ekonomicznych na gospodarkę i system społeczno-polityczny prowadzona jest od dawna. Wyniki przeprowadzonych na ten temat badań nie są jednoznaczne i wywołują szerokie dyskusje. Zaznaczają się różnice w określaniu poziomu nierówności, tendencji rozwoju, ale także sposobach ich pomiaru. W artykule skupiono się na terytorialnym wymiarze nierówności ekonomicznych w Polsce. W szczególności podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu zjawisko to odnosi się do mieszkańców wsi. Określono poziom nierówności ekonomicznych w aspekcie: ludność miejska – ludność wiejska oraz wewnątrz społeczności wiejskiej, jak również wskazano na jego najważniejsze przyczyny. Rozpatrywano trzy aspekty nierówności ekonomicznych: odnoszące się do dochodu, sytuacji finansowej oraz stopnia zaspokojenia najważniejszych potrzeb. Analiza danych empirycznych pochodzących ze statystyki publicznej pozwoliła na stwierdzenie, że w latach 2007–2014 w Polsce między mieszkańcami miast a ludnością wiejską utrzymywały się nierówności ekonomiczne, choć ich poziom malał. Przeciętne dochody w wiejskich gospodarstwach domowych były o przeszło jedną czwartą niższe niż w gospodarstwach zlokalizowanych na terenach miejskich. Odzwierciedleniem tego był fakt, że na wsi ze względu na ograniczony zasób środków pieniężnych częściej odnotowywano trudności z codziennym funkcjonowaniem, a zwłaszcza realizacją ważnych wydatków konsumpcyjnych.
 
REFERENCJE (30)
1.
Chmielewska B. (2013). Ekonomiczno-społeczna sytuacja gospodarstw domowych rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 
2.
Chmieliński P. (2013). Ludność wiejska na rynku pracy. Zarobkowanie, bezrobocie, przedsiębiorczość i praca za granicą w latach 2005–2011, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 
3.
Cingano F. (2014). Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth, OECD, Paris.
 
4.
Czykier-Wierzba D. (1998). Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 
5.
Dabla-Norris E., Kochhar K., Ricka F., Suphaphiphat N. i Tsounta E., Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective, IMF Staff Discussion Notes.
 
6.
Dudek M. i Chmieliński P. (2013). Seeking for opportunities: Livelihood strategies in the challenge of peripherality, „The Journal of Rural and Community Development”, nr 10 (1), s. 191–207.
 
7.
Esping-Andersen G. i Myles J. (2013). Economic inequality and the welfare state. W: W. Salverda, B. Nolan i T.M. Smeeding (red.), The Oxford Handbook of Economic Inequality, Oxford Univesity Press, Oxford, s. 639–664.
 
8.
Friedland W.H. (1998). Przyszłość socjologii wsi w dobie zmierzchu społeczności wiejskiej. W: K. Gorlach (red.), Socjologia wsi w Ameryce Północnej, UMK, Toruń s. 23–38.
 
9.
GUS (2011). Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2009), Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
10.
GUS (2011b). Obszary wiejskie w Polsce, Olsztyn, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
11.
GUS (2012). Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2011), Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
12.
GUS (2013). Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000–2011. Zróżnicowanie miasto-wieś, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
13.
GUS (2015). Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2014), Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
14.
GUS (2015b). Budżety gospodarstw domowych w 2014 roku, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
15.
IMF (International Monetary Found) (2007). World economic outlook. Globalisation and inequality, IMF Publication Services, Waszyngton.
 
16.
Kalinowski S. i Łuczka-Bakuła W. (2007). Ubóstwo ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań.
 
17.
Kalinowski S. (2015). Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, PWN, Warszawa.
 
18.
Komunikat Komisji (2010). Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM (2010) 2020.
 
19.
Kozera A., Stanisławska J. i Wysocki F. (2014). Sytuacja finansowa gospodarstw domowych zamieszkujących obszary wiejskie w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, nr 101(2), „Wieś Jutra”, Warszawa, s. 91–101.
 
20.
Łopaciuk W. (red.) i Judzińska A. (2014). Wpływ WPR na rolnictwo w latach 2004–2012, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 
21.
Marini M.B. i Mooney P.H. (2006). Rural economies. W: P. Clocke, T. Marsden, P. Mooney (red.), Handbook of Rural Studies, Sage, London, s. 91–103.
 
22.
NBP, (2015). Zasobność gospodarstw domowych w Polsce. Raport z badania pilotażowego 2014, Departament Stabilności Finansowej, Warszawa.
 
23.
Owsiak S. (2012). Społeczny wymiar kryzysu – lekcja dla przyszłości, „Biuletyn PTE”, nr 2 (56), PTE, Warszawa.
 
24.
Panek T. i Czapiński J. (2013). Warunki życia gospodarstw domowych. Dochody i sposób gospodarowania dochodami. W: Diagnoza Społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport, „Contemporary Economics”, nr 7 [nr specjalny], s. 40–53.
 
25.
Piketty T. (2014), Capital in the twenty-first century, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge.
 
26.
Samuelson P.A. (1996). Nordhaus W.D., Ekonomia 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 
27.
Stiglitz J.E. (2013). The proce of inequality. How today’s divided socjety endangers our future, W.W. Norton and Company Inc., New York.
 
28.
Wołoszyn A. i Wysocki F. (2014). Nierówności w rozkładzie dochodów i wydatków gospodarstw domowych rolników w Polsce, „Roczniki Naukowe SERiA”, nr 16 (6), s. 535–540.
 
29.
Sutowski M., Przyszłość polskich nierówności, Instytut Obywatelski, 2015, http://www.instytutobywatelski... (data dostępu: 10.11.2015).
 
30.
Szelewa D. i Polakowski M., O nierównościach wąsko. To wygodne (polemika), „Dziennik Opinii” Krytyka Polityczna, 2015, http://www.krytykapolityczna.p... (data dostępu: 11.10.2015).
 
Journals System - logo
Scroll to top