PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (233-246)
We protect (and still lose?) the data and information in the organization
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The dynamic development of technological and economic causes an increase in the importance of information, which becomes a key resource, which makes the operations of many companies Information Security is a real nut to crack for all organizations. Most start-ups to protect the power of their computers, networks, and mobile devices, forgetting the primary threat that the weakest element of the security turns out to be a man.
 
REFERENCES (12)
1.
ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych (2007). Warszawa: www.giodo.gov.pl.
 
2.
Barta J., Markiewicz R., Fajgielski P. (2011). Ochrona danych osobowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
3.
Iwaszko B. (2012). Ochrona informacji niejawnych w praktyce. Wrocław: PRESSCOM.
 
4.
Kępa L. (2012). Dane osobowe w firmie. Warszawa: Difin.
 
5.
Kępa L. (2014). Ochrona danych osobowych w praktyce. Warszawa: Difin.
 
6.
Kluska M., Wanio G. (2013). Ochrona danych osobowych w działach kadr. Wrocław: PRESSCOM.
 
7.
Krasuski A. (2010). Outsourcing danych osobowych w działalności przedsiębiorstw. Warszawa: LexisNexis.
 
8.
Mitnick K. (2003). Sztuka podstępu. Warszawa: Helion.
 
9.
Wiewiórowski W.R. (2013). Prywatność pacjenta musi być chroniona, „IT w Administracji” z 2013 r. nr 2.
 
10.
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483). PN-ISO/IEC 27001:2007 Polski Komitet Normalizacyjny – Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024).
 
12.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
 
Journals System - logo
Scroll to top