PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (163-197)
Argumenty ekologiczne przemawiające za stosowaniem pomp ciepła
 
More details
Hide details
 
 
ABSTRACT
Abstract. Ecological arguments in favor of the use of heat pumps. In Europe, heat pumps were used on a wider scale at the beginning of the 80s XX century, but only since the mid-90s we can say about the sustainable and rapid development of this economically and environmentally attractive technology. Currently, in Sweden and Switzerland the share of heat pumps installed in new buildings is over 80%. In many countries such as Austria, France, Finland, Germany, Norway, the share of heat pumps in new building is already between 25% and 70%
 
REFERENCES (11)
1.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r.
 
2.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/32/WE z 6 lipca 2005 r.
 
3.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r.
 
4.
EHPA 3rd European Heat Pump Forum Heat pumps as support technology for larger wind integration 20th of May 2010, Steen Kramer Jensen – energinet.dk – TSO of Denmark.
 
5.
dr ElŜbieta Śliwińska, Prezentacja: Czy kominek jest ekologiczny?; Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.
 
6.
Energy Outlook, EHPA 2009 EURELECTRIC studies 2007.
 
7.
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5 z uwzględnieniem składu chemicznego pyłu, w tym metali cięŜkich i wwa raport końcowy, maj 2008.
 
8.
Heat Pump Action Plan (EHPA 2008).
 
9.
Platforma informacyjna inteligentnego opomiarowania [w:] www.piio.pl.
 
10.
Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2009 roku.
 
11.
Stanowisko Grupy Roboczej Pompy Ciepła działającej w ramach Klastra Technologii Energooszczędnych Euro-Centrum w sprawie Krajowego Planu Działania, lipiec 2010.
 
Journals System - logo
Scroll to top