PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (163-197)
Argumenty ekologiczne przemawiające za stosowaniem pomp ciepła
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (11)
1.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r.
 
2.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/32/WE z 6 lipca 2005 r.
 
3.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r.
 
4.
EHPA 3rd European Heat Pump Forum Heat pumps as support technology for larger wind integration 20th of May 2010, Steen Kramer Jensen – energinet.dk – TSO of Denmark.
 
5.
dr ElŜbieta Śliwińska, Prezentacja: Czy kominek jest ekologiczny?; Instytut Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.
 
6.
Energy Outlook, EHPA 2009 EURELECTRIC studies 2007.
 
7.
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5 z uwzględnieniem składu chemicznego pyłu, w tym metali cięŜkich i wwa raport końcowy, maj 2008.
 
8.
Heat Pump Action Plan (EHPA 2008).
 
9.
Platforma informacyjna inteligentnego opomiarowania [w:] www.piio.pl.
 
10.
Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2009 roku.
 
11.
Stanowisko Grupy Roboczej Pompy Ciepła działającej w ramach Klastra Technologii Energooszczędnych Euro-Centrum w sprawie Krajowego Planu Działania, lipiec 2010.
 
Journals System - logo
Scroll to top