PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (249-262)
Bezpieczeństwo a wolność sumienia i religii w świetle Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie.
 
 
ABSTRACT
Abstract. Security and freedom of conscience and religion in the light of the International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.Religious freedom and guarantees of security are fundamental rights were requested at the earliest and most strongly in human history. Freedom of conscience and religion - more than any other fundamental right - protects a man not only against the state and not just the minority to the majority or the majority of any minority, but particularly against any threat, irrespectively of any side it is likely to occur. Freedom of conscience and religion is the right of every man. The state should refrain from any interference in this sphere of life. Determination of the boundaries of that sphere and acceptable exceptions are speciÞ ed in the laws and international agreements. Freedom of thought, conscience and religion as required by the Universal Declaration of Human Rights of 10th December 1948 and the International Covenant on Civil and Political Rights of 16th December 1966, includes the freedom to have or adopt a religion or belief of your own choice. It also includes expressing freedom, either alone or jointly with others and in public or private to manifest religion or belief. At the same time, it is concluded that the freedom to manifest one’s religion or beliefs may be restricted in case of threat to national security and citizens. However, these limitations must be provided and deÞ ned by law and necessary in a democratic state regardless of the public safety, law enforcement, health, morals or protection of fundamental rights and freedoms of other people. These provisions are repeated in the Constitution of the Republic of Poland.
 
REFERENCES (25)
1.
Evans C., Freedom of religion under the European Convention on Human Rights, Oxford 2001.
 
2.
Gomien D., Vademecum Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 1996.
 
3.
Jasudowicz T., Administracja wobec praw człowieka, Toruń 1996.
 
4.
Jasudowicz T., Przeciwko ,,Żelaznym kurtynom” w prawach człowieka, [w:] Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka w polskim ustawodawstwie i w praktyce organów ochrony prawa. Materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej w Poznańskim Centrum Praw Człowieka IPN PAN 14 grudnia 1995 r., pod red. L. Wiśniewskiego, Warszawa – Poznań 1996.
 
5.
Krukowski J., Kościół i Państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000.
 
6.
Krukowski J., Warchałowski K., Polskie Prawo Wyznaniowe, Warszawa 2000.
 
7.
Kuźniar R., Prawa Człowieka, prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2000.
 
8.
Łopatka A., Prawo do swobodnego wyrażania opinii, Warszawa 1993.
 
9.
Łopatka A., Prawo do wolności myśli, sumienia i religii, Warszawa 1995.
 
10.
Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka w polskim i w praktyce organów ochrony prawa, Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN 14 grudnia 1995 roku, pod red. L. Wiśniewskiego, Warszawa - Poznań 1996.
 
11.
Mik C., Wolność radia i telewizji w świetle Konwencji Europejskiej i polskiego, Państwo i Prawo, 1993, n. 10.
 
12.
Nowak M., United Nations Covenant on Civil and Political Rights, Kehl am Rhein – Arlington 1993.
 
13.
Rotfeld A., Międzynarodowe czynniki bezpieczeństwa Polski, Warszawa 1986.
 
14.
Sitek M., Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej, Olsztyn 2007.
 
15.
Sitek M., Dobrzańska B., Polsko-angielski mini leksykon zagadnień Unii Europejskiej, Józefów 2009.
 
16.
Warchałowski K., Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Lublin 2004.
 
17.
Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowiekaw Konstytucji RP, Kraków 1999.
 
18.
Wyrzykowski M., Granice praw i wolności – granice władzy, [w:] Obywatel – jego wolności i prawa. Zbiór studiów przygotowanych z okazji 10 – lecia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 1998.
 
19.
International Human Rights, Documents and Introductory Notes, pod red. F. Ermacora, M. Nowak, H. Tretter, Vienna 1993.
 
20.
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Nowy Jork, 16 XII 1966), [w:] Prawa Człowieka, Dokumenty międzynarodowe, pod red. B. Gronowskiej, T. Jasudowicza, C. Miki, Toruń 1996.
 
21.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, ParyŜ, 10 XII 1948, [w:] Prawa Człowieka, Dokumenty międzynarodowe, pod red. B. Gronowskiej, T. Jasudowicza, C. Miki, Toruń 1996.
 
22.
United Nations, Economic and Social Council, U. N. Sub – Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, Annex, UN DocE/ CN.4/1985/4(1985).
 
24.
United Nations Human Rights Committee, nr 22 on art. 18, par. 8; http://www.unhchr.ch/tbs/doc.n....
 
25.
Warchałowski K., Prawo Wyznaniowe, wybór źródeł, Warszawa 2000.
 
Journals System - logo
Scroll to top