PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (249-262)
Bezpieczeństwo a wolność sumienia i religii w świetle Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 roku
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie.
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
 
REFERENCJE (25)
1.
Evans C., Freedom of religion under the European Convention on Human Rights, Oxford 2001.
 
2.
Gomien D., Vademecum Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 1996.
 
3.
Jasudowicz T., Administracja wobec praw człowieka, Toruń 1996.
 
4.
Jasudowicz T., Przeciwko ,,Żelaznym kurtynom” w prawach człowieka, [w:] Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka w polskim ustawodawstwie i w praktyce organów ochrony prawa. Materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej w Poznańskim Centrum Praw Człowieka IPN PAN 14 grudnia 1995 r., pod red. L. Wiśniewskiego, Warszawa – Poznań 1996.
 
5.
Krukowski J., Kościół i Państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000.
 
6.
Krukowski J., Warchałowski K., Polskie Prawo Wyznaniowe, Warszawa 2000.
 
7.
Kuźniar R., Prawa Człowieka, prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2000.
 
8.
Łopatka A., Prawo do swobodnego wyrażania opinii, Warszawa 1993.
 
9.
Łopatka A., Prawo do wolności myśli, sumienia i religii, Warszawa 1995.
 
10.
Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka w polskim i w praktyce organów ochrony prawa, Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN 14 grudnia 1995 roku, pod red. L. Wiśniewskiego, Warszawa - Poznań 1996.
 
11.
Mik C., Wolność radia i telewizji w świetle Konwencji Europejskiej i polskiego, Państwo i Prawo, 1993, n. 10.
 
12.
Nowak M., United Nations Covenant on Civil and Political Rights, Kehl am Rhein – Arlington 1993.
 
13.
Rotfeld A., Międzynarodowe czynniki bezpieczeństwa Polski, Warszawa 1986.
 
14.
Sitek M., Polityka ochrony środowiska w sektorze usług turystycznych w świetle prawa Unii Europejskiej, Olsztyn 2007.
 
15.
Sitek M., Dobrzańska B., Polsko-angielski mini leksykon zagadnień Unii Europejskiej, Józefów 2009.
 
16.
Warchałowski K., Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Lublin 2004.
 
17.
Wojtyczek K., Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowiekaw Konstytucji RP, Kraków 1999.
 
18.
Wyrzykowski M., Granice praw i wolności – granice władzy, [w:] Obywatel – jego wolności i prawa. Zbiór studiów przygotowanych z okazji 10 – lecia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 1998.
 
19.
International Human Rights, Documents and Introductory Notes, pod red. F. Ermacora, M. Nowak, H. Tretter, Vienna 1993.
 
20.
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Nowy Jork, 16 XII 1966), [w:] Prawa Człowieka, Dokumenty międzynarodowe, pod red. B. Gronowskiej, T. Jasudowicza, C. Miki, Toruń 1996.
 
21.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, ParyŜ, 10 XII 1948, [w:] Prawa Człowieka, Dokumenty międzynarodowe, pod red. B. Gronowskiej, T. Jasudowicza, C. Miki, Toruń 1996.
 
22.
United Nations, Economic and Social Council, U. N. Sub – Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, Annex, UN DocE/ CN.4/1985/4(1985).
 
24.
United Nations Human Rights Committee, nr 22 on art. 18, par. 8; http://www.unhchr.ch/tbs/doc.n....
 
25.
Warchałowski K., Prawo Wyznaniowe, wybór źródeł, Warszawa 2000.
 
Journals System - logo
Scroll to top