PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (69-79)
TWO SCHOOLS BETTER THAN ONE? LINGUISTIC COMPETENCE IN SINGLE SEX SCHOOL STUDENTS
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The competence of boys and girls differs considerably as regards reading, analyzing and interpreting cultural content, as well as writing and creating own texts. The obligatory annual sixth-grader tests reveal that girls are clearly advantaged in that respect. Moreover, studies on the range and degree of reading interests show that boys are significantly underperforming compared to their girl peers. If the attitude of withdrawal in boys as regards linguistic competence becomes an established pattern, their educational perspectives and cultural activity may decrease considerably, in extreme cases leading to the exclusion of high cultural content. A properly developed language is an indispensable tool in such cultural contacts, after all. Does single sex education belong to a closed historical period, or is it an implementation of modern methods of effective education? Do single sex schools help boys spread their wings in linguistic competence, and allow girls to improve their natural predispositions? The author tries to answer these questions referring to the results of primary school graduation exams.
 
REFERENCES (17)
1.
Klemensiewicz Z., Ze studiów nad językiem i stylem, PWN, Warszawa 1969.
 
2.
Nowy słownik gwary uczniowskiej, Zgółkowa H. (red.), Ossolineum, Wrocław 2003.
 
3.
Raport PIRLS 2006, [on:] http://www.cke.edu.pl.
 
4.
Dąbrowska A., Klasyka języka czy język bez klasy? O kompetencji ko- munikacyjnej dziewcząt, [w:] Sukces w edukacji. Personalizacja naucza- nia. III Międzynarodowy Kongres Edukacji Zróżnicowanej, EASSE Pol- ska, Warszawa 2011.
 
5.
Urbańczyk S. (red.), Encyklopedia języka polskiego, Ossolineum, Wro- cław 1991.
 
6.
Butler D., Miejsce języka potocznego wśród odmian współczesnego ję- zyka polskiego, [w:] Urbańczyk S. (red.), Język literacki i jego warianty, Ossolineum, Wrocław 1982;.
 
7.
Wilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1987.
 
8.
Markowski A., Polszczyzna końca XX wieku, Wiedza Powszechna, Warszawa 1992.
 
9.
[9.] Skudrzyk A., Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabety- zmie funkcjonalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
 
10.
Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2006.
 
12.
Sommers C.H., Educating Boys and Young Men in the 21st Century, [w:] Sukces w edukacji. Personalizacja nauczania. III Międzynarodowy Kongres Edukacji Zróżnicowanej, EASSE Polska, Warszawa 2011.
 
13.
Teaching Reading in Europe: Contexts, Policies and Practices, [on:] http://www.eurydice.org.pl/nod....
 
14.
Świerczyńska-Jelonek D., Książka w życiu współczesnych nastolat- ków, [w:] Przecławska A., Rowicki L. (red.), Nastolatki i kultura w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, War- szawa 2000.
 
15.
Zasacka Z., Chłopięce i dziewczęce sposoby czytania książek – z ogól- nopolskich badań czytelnictwa gimnazjalistów, [w:] Sukces w edukacji. Personalizacja nauczania. III Międzynarodowy Kongres Edukacji Zróżni- cowanej, EASSE Polska, Warszawa 2011.
 
16.
Raport PIRLS 2006, s. 33, [on:] http://www.cke.edu.pl.
 
17.
Dziurzyński K., Results of the Test Following 6th Grade as an Exam- ple of the Practical Diagnosis of the Student Competences, paper prepared for Educational Meeting in Presov (Slovakia).
 
Journals System - logo
Scroll to top