PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (69-79)
CO DWIE SZKOŁY, TO NIE JEDNA? UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE UCZNIÓW SZKÓŁ ZRÓŻNICOWANYCH ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Umiejętności językowe i sposób komunikacji młodzieży od lat budzą zasłużone zainteresowanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: socjologów, pedagogów, językoznawców, a także rodziców i nauczycieli. Zainteresowanie to zwykle przebiega na dwóch płaszczyznach: krytyczno-postulatywnej oraz opisowo-badawczej. Jeśli chodzi o pierwszą perspektywę, język młodzieży wydaje się obiektem permanentnej krytyki dorosłych, niezależnie od tego, jakie pokolenie aktualnie 68 do młodzieży zaliczymy. Zenon Klemensiewicz, wybitny językoznawca, w 1969 r. napisał: „Ubóstwo słownikowe, prymitywizm i brutalność mowy młodego pokolenia Polaków nie stanowią siły wyrazu języka, lecz jedynie wyrażają jego słabość, dlatego nie mogą być w żadnym wypadku społecznie akceptowane” [1]. Mimo iż słowa te zapisano ponad 40 lat temu, z pewnością podpisałoby się pod nimi wielu rodziców, nauczycieli i wychowawców mających codzienny kontakt z młodzieżą. Głosom krytycznym towarzyszą postulaty dbałości o rozwój i kulturę języka młodzieży, gdyż jest on doskonałym narzędziem wartościowania i wprowadzania w świat wartości.
 
REFERENCJE (17)
1.
Klemensiewicz Z., Ze studiów nad językiem i stylem, PWN, Warszawa 1969.
 
2.
Nowy słownik gwary uczniowskiej, Zgółkowa H. (red.), Ossolineum, Wrocław 2003.
 
3.
Raport PIRLS 2006, [on:] http://www.cke.edu.pl.
 
4.
Dąbrowska A., Klasyka języka czy język bez klasy? O kompetencji ko- munikacyjnej dziewcząt, [w:] Sukces w edukacji. Personalizacja naucza- nia. III Międzynarodowy Kongres Edukacji Zróżnicowanej, EASSE Pol- ska, Warszawa 2011.
 
5.
Urbańczyk S. (red.), Encyklopedia języka polskiego, Ossolineum, Wro- cław 1991.
 
6.
Butler D., Miejsce języka potocznego wśród odmian współczesnego ję- zyka polskiego, [w:] Urbańczyk S. (red.), Język literacki i jego warianty, Ossolineum, Wrocław 1982;.
 
7.
Wilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1987.
 
8.
Markowski A., Polszczyzna końca XX wieku, Wiedza Powszechna, Warszawa 1992.
 
9.
[9.] Skudrzyk A., Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabety- zmie funkcjonalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
 
10.
Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2006.
 
12.
Sommers C.H., Educating Boys and Young Men in the 21st Century, [w:] Sukces w edukacji. Personalizacja nauczania. III Międzynarodowy Kongres Edukacji Zróżnicowanej, EASSE Polska, Warszawa 2011.
 
13.
Teaching Reading in Europe: Contexts, Policies and Practices, [on:] http://www.eurydice.org.pl/nod....
 
14.
Świerczyńska-Jelonek D., Książka w życiu współczesnych nastolat- ków, [w:] Przecławska A., Rowicki L. (red.), Nastolatki i kultura w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, War- szawa 2000.
 
15.
Zasacka Z., Chłopięce i dziewczęce sposoby czytania książek – z ogól- nopolskich badań czytelnictwa gimnazjalistów, [w:] Sukces w edukacji. Personalizacja nauczania. III Międzynarodowy Kongres Edukacji Zróżni- cowanej, EASSE Polska, Warszawa 2011.
 
16.
Raport PIRLS 2006, s. 33, [on:] http://www.cke.edu.pl.
 
17.
Dziurzyński K., Results of the Test Following 6th Grade as an Exam- ple of the Practical Diagnosis of the Student Competences, paper prepared for Educational Meeting in Presov (Slovakia).
 
Journals System - logo
Scroll to top