PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (221-245)
CSR as the basis for creating an enterprise strategy in the area of Human Resource Management
 
More details
Hide details
1
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the modern world, where globalization processes and dynamic changes take place in all areas of activity, the conditions for the functioning of enterprises are also changing. Enterprises are facing new expectations regarding social, environmental and economic issues. Therefore, modern enterprises are not only responsible for increasing their value, but also for taking action for the benefit of their stakeholders. It is particularly important to include in the strategies of enterprises all of the activities made for the benefit of employees, because they are the important asset of the company, which largely contributes to the success of the organization. The article emphasizes the importance of CSR in the company’s strategy, especially in the area of human resources. The contemporary problems that both companies and employees have to face show how important it is to cooperate with each other and take a responsible approach to partners. On the basis of the questionnaire survey, the level of human resource management in selected enterprises was assessed, which made it possible to identify those areas where it is necessary to take socially responsible actions relating to human resources.
 
REFERENCES (13)
1.
Bernatt M. (2009). Społeczna odpowiedzialność biznesu Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
2.
Borkowska S. (2005). CSR – wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi – podejście unijne, Dwumiesięcznik – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 6/2005.
 
3.
Green Paper, Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility. Brussels, 18.7.2001, COM(2001) 366 final.
 
4.
Griffin R.W. (2021). Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2007). Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
McGee R., Rennie. A. (2012). Budowanie zaangażowania pracowników, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.,.
 
7.
Obłój K. (2001). Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
8.
Paliwoda-Matolińska A. (2014). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawca, C.H. Beck, Warszawa.
 
9.
Paluszek A., Karwacka M., Karaszewski R., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Perspektywy i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 
10.
Pyszka A. (2011). CSR jako narzędzie pobudzania przedsiębiorstwa do poszukiwania innowacyjnego modelu działania, Współczesna zarządzanie 4/2011.
 
11.
Szymanek M. (2008). Uwarunkowania rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, nr 5/2008.
 
12.
Teneta-Skwiercz D. (2013). Uwarunkowania realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach polskich na tle doświadczeń Wielkiej Brytanii i Niemiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
13.
Zakrzewska L. (2014). Globalne i lokalne trendy w świecie kadr, HR 2014. Strategiczna rola działu kadr, Harvard Business Reviev.
 
Journals System - logo
Scroll to top