PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (221-245)
CSR jako podstawa tworzenia strategii przedsiębiorstwa w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
We współczesnym świecie, w którym następują procesy globalizacji i zachodzą dynamiczne zmiany we wszystkich obszarach działalności, zmieniają się również warunki funkcjonowania przedsiębiorstw. Rosną wobec nich nowe oczekiwania dotyczące kwestii społecznych, środowiskowych i ekonomicznych. Dlatego współczesne przedsiębiorstwa mają za zadanie nie tylko zwiększanie swojej wartości, ale także podejmowanie działań na rzecz interesariuszy. Szczególnie istotne jest uwzględnianie w strategiach przedsiębiorstw działań na rzecz pracowników, ponieważ to oni stanowią ważny kapitał firmy, który w dużym stopniu przyczynia się do sukcesu organizacji. W artykule podkreślono znaczenie uwzględniania w strategii firmy idei CSR, szczególnie w obszarze zasobów ludzkich. Współczesne problemy, z jakimi przyszło się zmierzyć zarówno firmom, jak i pracownikom, pokazują, jak ważna jest wzajemna współpraca i odpowiedzialne podejście do partnerów. Na podstawie badań ankietowych dokonano oceny poziomu zarządzania zasobami ludzkimi w wybranych przedsiębiorstwach, co pozwoliło na wskazania tych obszarów, w których konieczne jest podejmowanie społecznie odpowiedzialnych działań odnoszących się do zasobów ludzkich.
 
REFERENCJE (13)
1.
Bernatt M. (2009). Społeczna odpowiedzialność biznesu Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
2.
Borkowska S. (2005). CSR – wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi – podejście unijne, Dwumiesięcznik – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 6/2005.
 
3.
Green Paper, Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility. Brussels, 18.7.2001, COM(2001) 366 final.
 
4.
Griffin R.W. (2021). Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2007). Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
McGee R., Rennie. A. (2012). Budowanie zaangażowania pracowników, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.,.
 
7.
Obłój K. (2001). Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
8.
Paliwoda-Matolińska A. (2014). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawca, C.H. Beck, Warszawa.
 
9.
Paluszek A., Karwacka M., Karaszewski R., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Perspektywy i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 
10.
Pyszka A. (2011). CSR jako narzędzie pobudzania przedsiębiorstwa do poszukiwania innowacyjnego modelu działania, Współczesna zarządzanie 4/2011.
 
11.
Szymanek M. (2008). Uwarunkowania rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, nr 5/2008.
 
12.
Teneta-Skwiercz D. (2013). Uwarunkowania realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach polskich na tle doświadczeń Wielkiej Brytanii i Niemiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
13.
Zakrzewska L. (2014). Globalne i lokalne trendy w świecie kadr, HR 2014. Strategiczna rola działu kadr, Harvard Business Reviev.
 
Journals System - logo
Scroll to top