PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
Rozdział 1. MAKROPERSPEKTYWA ZMIAN W OTOCZENIU WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI .
Rozdział 2. SEKTOROWA PERSPEKTYWA ZMIAN WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI
151-164
Rozdział 3. ZMIANY WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH – PERSPEKTYWA MIKRO
Rozdział 4. ZMIANY NA POZIOMIE CZŁOWIEKA WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH
Zarządzanie różnorodnością w organizacji
Aleksandra Szejniuk, Konrad Michalski
293-312
STRESZCZENIE
Kraje Europy Wschodniej, w tym Polska, przeszły okres transformacji, która objęła zasady ustrojowe państwa, a także mechanizmy funkcjonowania gospodarki. Nie bez znaczenia jest to, że zmiany obserwuje się także w stosunkach społecznych, które mają wpływ na funkcjonowanie organizacji. Kontakty i współpraca z innymi krajami i organizacjami stają się codziennością. Nowoczesne technologie stwarzają możliwość działania w przestrzeni wirtualnej i kontaktowaniu się. Funkcje i funkcjonalności nowych technologii dotyczą wewnętrznego działania organizacji i dotyczą między innymi wyznaczania zasad władzy i przestrzegania kultury organizacyjnej. Współczesne organizacje nie mogą funkcjonować bez zarządzania postrzeganego jako warunek osiągnięcia sukcesu. Obserwuje się zmiany w sferze socjalnej, kulturowej, a także organizacyjnej. Czynnikiem decydującym o rozwoju organizacji jest wiedza, która pozwala na mobilność posiadanych zasobów. Warto zwrócić uwagę, że organizacje będą ulegały dalszym zmianom. Obecnie o wartości rynkowej danej organizacji decyduje posiadany kapitał intelektualny traktowany jako jej wartość dodana. Nowe wyzwania, przed którymi stoi przedsiębiorstwo, wymaga nieustannego doskonalenia w sferze procesów zarządzania zarówno kapitałem ludzkim, jak i całą organizacją. Rozwój organizacji jest uzależniony od wielu czynników takich jak wiedza, informacja oraz kapitał finansowy. Ponadto istotne są umiejętności i szybkość dostosowywania się do nieustannych zmian w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. XXI wiek to nowy porządek ekonomiczny, w którym najważniejszym czynnikiem jest wiedza nierozłącznie związana z ludźmi, którzy ją tworzą i rozpowszechniają. Wiedza przyczyniła się do zmian technologicznych na turbulentnym rynku, w którym szczególne znaczenie ma innowacyjność i zdolność reagowania na zmiany w otoczeniu. Zawartość merytoryczna treści opracowań zaprezentowanych w przedstawionej monografii ma zróżnicowany charakter. Wspólnym mianownikiem rozważań podjętych przez Autorów jest problematyka związana z podejmowaniem przez organizację takich działań, które mogą przyczynić się do zmian dających przewagę w obszarze, gdzie działa dana organizacja (także państwo) lub jednostka ją tworząca. Lektura poszczególnych opracowań upoważnia do stwierdzenia, że pozostają one w obszarze zagadnień zmian w organizacji. Nadaje to rozważaniom cechy stałej aktualności. Opracowania zawierają wiedzę teoretyczną i praktyczną, pokazując kategorie, zjawiska, a także mechanizmy oddziaływania na organizacje.
Efektywne zarządzanie każdą organizacją, bez względu na jej wielkość oraz zakres działania, wymaga stosowania nowoczesnych koncepcji zarządzania. Poziom i tendencje rozwojowe efektywności przedsiębiorstwa mają decydujące znaczenie dla jego funkcjonowania, szans rozwoju, a także określenia wizerunku zewnętrznego na konkurencyjnym rynku. Nowoczesny system zarządzania wymaga racjonalnej organizacji przedsiębiorstwa i skutecznego zarządzania wszystkimi procesami gospodarczymi. Opracowanie zostało oparte na czterech rozdziałach. Rozdział pierwszy noszący tytuł „Makroperspektywa zmian w otoczeniu współczesnych organizacji” opisuje zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju, a także sytuacji pandemicznej, w której muszą funkcjonować przedsiębiorstwa na podstawie przepisów prawa. Rozdział drugi pod tytułem „Sektorowa perspektywa zmian współczesnych organizacji” zawiera omówienie istoty zmian zachodzących w przedsiębiorstwach. Dotyczy to zwłaszcza procesów technicznych i technologicznych. W pewnym sensie problemy te można traktować jako egzogeniczne uwarunkowania procesu zarządzania. Jednocześnie mogą one stanowić funkcję aplikacyjną, pomagając w prawidłowym podejmowaniu decyzji kierownictwa na najwyższym szczeblu przedsiębiorstwa. Rozdział trzeci zatytułowany „Zmiany we współczesnych organizacjach – perspektywa mikro” zawiera istotę społecznej odpowiedzialności biznesu i podkreśla potrzebę zwrócenia uwagi na problemy z nią związane. Ponadto podkreślono znaczenie wiedzy dla utrzymania konkurencyjności organizacji na rynku. W tym kontekście niezwykle istotne jest zaangażowanie kadry zarządzającej, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę zagrożenia wynikające ze zjawiska mobbingu, którego efektem może być wypalenie zawodowe pracowników organizacji wszystkich branż. Czwarty rozdział: „Zmiany na poziomie człowieka we współczesnych organizacjach” obejmuje zagadnienia związane z właściwym wykorzystaniem kapitału ludzkiego. Zachodzące zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw wymagają od nich opracowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi przyjmujących różnorodność jako jedną z wartości organizacyjnych. W tej części opracowania zwrócono też uwagę na rolę mediów społecznościowych w podejmowaniu decyzji zakupowych w odniesieniu do pokolenia Z. Wydanie opracowania powinno przyczynić się do lepszego poznania zasad organizacji i zarządzania w gospodarce rynkowej.
Journals System - logo
Scroll to top